Projektinformationskrav

Projektinformationskrav avser krav på information som behövs för genomförande av ett projekt. Ett projekt kan exempelvis avse en ny- eller ombyggnation av en byggnad eller anläggning.

Projektplaner

Projektinformationskrav ska definieras i en projektspecifikation och genomförandeplan för BIM. Båda planer samordnas i en gemensam plan vid genomförande av ett projekt.

 • En projektspecifikation upprättas av beställaren av information och definierar hur och när aktiviteter i ett projekt ska genomföras.
 • En genomförandeplan för BIM upprättas av informationens leveransgrupp och definierar hur leveransgruppen möter beställarens informationsleveranskrav för ett uppdrag inom ett projekt.

Varje aktivitet i en projektspecifikation eller genomförandeplan för BIM ligger till grund för olika informationsbehov och således till projektinformationskrav.

Projektinformationskrav som underlag till tillämpningsmål

Projektinformationskrav ska vara tätt knutna till övergripande mål och krav som gäller i ett projekt. En nybyggnad av ett universitetscampus med höga miljömål bör exempelvis innebära att informationshanteringen gällande miljöcertifiering sker på ett strukturerat och modellbaserat sätt. Strukturerad och modellbaserad hantering av information gällande miljöcertifiering är exempel på projektinformationskrav.

För varje mål och aktivitet i en projektspecifikation eller genomförandeplan för BIM ska det beskrivas hur en aktivitet ska genomföras eller hur ett mål ska uppnås, dvs tillvägagångssättet.

För varje mål och aktivitet i en projektspecifikation eller genomförandeplan för BIM ska det beskrivas vilket syfte informationen har, vilken information som behövs som input och vilken information som levereras som output. Mål- och aktivitetsbeskrivningen ligger således till grund för definitionen av projektinformationskrav.

Målkategorier

Projektinformationskrav och tillhörande projektmål kan delas in i olika kategorier och avser först och främst projektprocessen, dvs hur ett projekt ska genomföras, men kan även avse projektprodukten, dvs själva byggnaden eller anläggningen som levereras.

 • Miljömål
 • Brukarkrav
 • Säkerhet
 • Kostnadsstyrning
 • Informationshantering
 • Kommunikation
 • M.fl.
Målkategori och projektmål (exempel) Tillämpning av informationsmodeller (exempel) Tillämpningsmål (exempel) Måluppföljnings-kriterier (exempel)
Målkategori: Miljö

Projektmål: Miljöbyggnad guld

Underlag från modeller används för validering och uppfyllelse av kriterier för projektspecifika miljömål. Informationsmodellen nyttjas för att genomföra möjliga beräkningar och analyser av hur projektet uppfyller uppsatta miljökrav. >70% av miljömålskriterier
Målkategori: Brukarkrav

Projektmål: Möta brukarens uppsatta krav

Kontroller, dokumentation och kommunikation av RFP- och dörrkrav samt tillhörande projekterad lösning hanteras mer effektivt med hjälp av digitala stödsystem. Krav och projekterad lösning kontrolleras, sammanställs, uppdateras och godkännas på ett mer effektivt sätt med hjälp av databaser än med en traditionell hantering. 100% av relevanta värden i databas finns som egenskaper i modellens objekt vid slutleverans.

Tabellen visar på exempel relationen mellan projektmål och tillämpningsmål för informationsmodeller.

Syften och tillämpningar

Varje tillämpning av informationsmodeller ska vara relaterat till projektmål, och tillhörande projektinformationskrav, och ska ha ett eller flera tydligt definierade syften.

Följande tillämpningar av informationsmodeller är typiskt förekommande i projekt för att möta projektinformationskraven och -mål:

 • Modellsamordning inklusive kollisionskontroller
 • Visualisering av informationsmängder
 • Mängdavtagning från en 3D-CAD-modell
 • Granskning och godkännande av informationsmodeller
 • Informationsmodeller som förfrågningsunderlag
 • Miljöcertifiering med hjälp av informationsmodeller
 • Kravhantering i databas länkat till 3D-CAD-modeller
 • 3D-CAD-modeller på möte och i byggproduktion
 • M.fl.

Rekommendationer

Projektinformationskrav ska definieras i en projektspecifikation och genomförandeplan för BIM.

 • För varje tillämpning av informationsmodeller ska det definieras tillämpningsmål och måluppföljningskriterier.
 • För varje aktivitet och tillämpning ska leveransspecifikationer användas för specifikation av syfte(n) med informationen, informationsbehov och -leveranser.
 • Där möjligt och relevant ska relevanta standarder vara utgångspunkt för definition av informationskrav.
 • Projektspecifikationen ska baseras på SS-ISO 21500:2012 eller motsvarande standard eller ramverk för projektledning.
 • Krav på specifika eller proprietära system, format eller andra lösningar ska undvikas.
 • Krav på traditionell dokumentation bör bytas ut i förmån av krav på informationsmodeller.

Dela sidan