1. Hem
 2. /
 3. Fastställda riktlinjer
 4. /
 5. Informationskrav
 6. /
 7. Tillgångsinformationskrav

Tillgångsinformationskrav

Tillgångsinformationskrav definierar organisatoriska och tekniska aspekter av att hantera tillgångsinformation. Exempel på underlag till formulering av tillgångsinformationskrav är hanteringen av aktiviteter såsom planerat underhåll, inspektion av brandsäkerhetsutrustning, eller utbyte av komponenter.

Informationsbehov

Tillgångsinformationskrav kan uttryckas som en samling av olika krav, såsom krav på strukturering av information, krav på informationsmängder, krav på funktionella och tekniska principer, m.m. Grundprincipen ska dock vara att kraven uttrycks utifrån samma principer som övriga krav som är aktuella i tillgångens livscykel.

Vilken information som är intressant ur ett tillgångsförvaltningsperspektiv och på vilken detaljeringsgrad varierar beroende på vilken typ av byggnadsverk det gäller. Det beror även på vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilken ambitionsnivå som finns inom den tillgångsförvaltande organisationen.

Informationsbehovet förändras över tid. Möjligheter till att samla in och hålla större datamängder uppdaterade utvecklas i hög takt. Som exempel kan 3D-skanning nämnas av befintliga byggnader och anläggningar i kombination med information som genereras utifrån själva verksamheten, driften och tillgångsförvaltningen med hjälp av exempelvis sensorer. Den ökande tillgängliga informationsmängden är en viktig drivkraft för utveckling av tillgångsinformationskrav.

En utgångspunkt är oavsett att hantera tillräcklig information för att klara lagkrav samt kraven på miljöcertifiering och loggbok för byggprodukter. Denna information måste också hållas uppdaterad över tid och refereras till som aktiv tillgångsinformation.

Utöver informationen enligt ovan finns det information som genereras i och levereras från ny- och ombyggnadsprojekt. Denna information behöver integreras med befintliga informationsmängder och tillångsinformationskraven bör vara definierade på ett sådant sätt att en integration är möjlig.

Rekommendation

Roller relaterade till tillämpning av tillgångsinformationskrav ska definieras inklusive organisationsstruktur, ansvar och mandat.

En strategi bör definieras som beskriver hur tillgångsinformationskrav relaterar till och integreras med organisationens krav och drivkrafter för informationshantering i övrigt inklusive informationsägande och informationssäkerhet.

En process och systematik behöver definieras för hur tillgångsinformationskrav integreras med projektinformationskrav och informationsleveranskrav.

En systematik för referensbeteckningar ska tillämpas som gör att system,  komponenter och utrymmen kan identifieras utifrån olika aspekter, såsom placering eller funktion. CoClass rekommenderas som ett system för klassifikation och referensbeteckningar.

En metod ska tillämpas för att strukturera funktionella och tekniska tillgångsinformationskrav. CoClass rekommenderas som ett system för strukturering av krav och lämpar sig dessutom för kravhantering ur ett livscykelperspektiv.

Att beakta vid upprättande av tillgångsinformationskrav är att identifiera vilken information som är relevant på respektive nivå i en objektsstruktur och vilken information som kräver aktiv tillgångsinformation.

En metod för kvalificerare av egenskaper ska tillämpas.

Med hänvisning till CoClass kan egenskaper identifieras på samtliga objektsnivåer. Nationella Riktlinjer innehåller mallar som inkluderar följande nivåer:

 • Byggnadsverkskomplex
 • Byggnadsverk
 • Utrymmen
 • Funktionella och konstruktiva system
 • Komponenter

Leveransspecifikationer skall användas för formalisering av tillgångsinformationskrav inklusive dokumentation såsom driftinstruktioner och produktdatablad.

Dela sidan