Processer

Det finns olika typer av processer där information hanteras i livscykeln av byggnader och anläggningar.

Typer

Inom varje process genomförs ett antal olika aktiviteter där metoder används som resulterar i så-kallade utlösande händelser. En utlösande händelse definieras som planerad eller oplanerad händelse som förändrar en tillgång eller dess status under dess livscykel, som resulterar i utbyte av informationsmängder. Exempel på utlösande händelser är en bygglovsansökan eller byte av en fläkt i ett ventilationssystem. Båda händelser resulterar i och är beroende av informationsleveranser.

Det finns olika typer av processer där information hanteras i livscykel av byggnader och anläggningar:

  • Livscykelprocessen för byggd miljö
  • Till livscykeln relaterade processer
  • Informationshanteringsprocesser

Livscykelprocessen för byggd miljö

Livscykelprocessen definierar själva livscykeln av byggnader och anläggningar och består av följande skeden:


Skede 3 kan förekomma när som helst under skede 1, 2, 4, 5 och 6.

Relaterade processer

Livscykelprocessen relaterar till ett antal organisationsspecifika processdefinitioner såsom:

  • Lantmäteriets Nationella Specifikationer
  • Kommunal detaljplanering
  • Trafikverkets väg- och järnvägsplanering

Ett flertal processer i livscykelprocessen kan brytas ut och forma egna processer i sig.

Varuförsörjningsprocessen som, beroende på vilket perspektiv en har, kommer in på sidan av livscykelprocessen.

Informationshantering

Ett antal processer är specifika för informationshantering och kan förekomma i samtliga processteg enligt livscykelprocessen.

  • Kvalitetssäkring och egenkontroll inför en informationsleverans.
  • Samordning av informationsmängder exempelvis genom modellsamordning.
  • Informationsleveransprocess.
  • Gransknings- och godkännandeprocess med syfte att säkerställa att informationen kan nyttjas för specificerat syfte.

Rekommendation

Där möjligt och relevant ska processer och aktiviteter i projektgenomförande eller tillgångsförvaltning utgå från livscykelprocessen och tillhörande beteckning.

Processer för informationshantering ska formaliseras i informationskrav som avser projektgenomförande och tillgångsförvaltning.

Organisatoriska roller inklusive ansvar och mandat för informationshantering i olika processer ska definieras.

Gransknings- och godkännandeprocessen och tillhörande statusmarkering av information ska tillämpas vid varje informationsleverans för varje informationsmängd.

Dela sidan