1. Hem
  2. /
  3. Innehåll
  4. /
  5. Leveransspecifikationer

Leveransspecifikationer

En informationsleverans ska utgå från en leveransspecifikation. Riktlinjerna innehåller ett antal olika typer av leveransspecifikationer anpassade efter livscykelskede, syfte med leveransen, redovisningssätt och typ av byggnadsverk.

Om leveransspecifikationer

Riktlinjernas leveransspecifikationer innehåller specifikationer för informationen i typiska uppdragsresultat från projektörer och entreprenörer.

Utgångspunkten är att informationsleveranser är digitala, baserade på 3D-CAD-modeller i IFC-format innehållande objekt med egenskaper, och övrig dokumentation om objekten.

Leveransspecifikationer finns för typiska leveranser såsom system- och relationshandling och finns som webbaserade och sökbara formulär. Tabellerna kan anpassas enligt aktuella behov. Källfilerna finns för nedladdning.

Leveransspecifikationerna är förberedda för framtida helt digitala leveransspecifikationer som möjliggör att informationskrav inte bara kan specificeras utan också valideras digitalt.

Uppdragets omfattning och innehåll

En informationsleverans är i regel ett resultat av ett uppdrag, till exempel en systemhandling som resultat av ett projekteringsuppdrag för en VVS-konsult, eller entreprenaddokumentation som resultat av en byggentreprenad.  För varje uppdrag specificeras omfattning och kvalitet av redovisning.

För precisering av uppdragets omfattning för projektörer hänvisas till ett antal skrifter som Innovationsföretagen och Svensk Byggtjänst har tagit fram. Det finns skrifter för konsultuppdrag arkitekt, byggkonstruktör, VVS, EL, geo och miljösamordnare.

Skrifterna innehåller översikter av vanligt förekommande uppdragsmoment och projekteringsinsatser, till exempel innehåll i program-, system- och bygghandlingar.

Utöver dessa skrifter rekommenderas Svensk Byggtjänst publikationer ”Dokumentation i entreprenader” och ”Instruktioner för och drift och underhåll”.

Skrifterna utgör en viktigt bas och komplement till leveransspecifikationer i Riktlinjerna för precisering av informationsinnehållet i leveranser.

Digitala informationsleveranser

Skrifterna enligt ovan är primärt dokumentbaserade vad gäller redovisningssätt. Dock noteras bland annat i skriften om VVS-konsultens uppdrag att hela eller delar av redovisningen kan göras i form av digitala informationsleveranser, där mottagaren sedan efter behov kan framställa ritningar eller andra typer av dokumentation.

Riktlinjernas leveransspecifikationer innehåller specifikationer för informationen i typiska uppdragsresultat från projektörer och entreprenörer.

Utgångspunkten är att informationsleveranser är digitala, baserade på 3D-CAD-modeller i IFC-format innehållande objekt med egenskaper, och övrig dokumentation om objekten.

Det är möjligt för användare att anpassa leveransspecifikationer för olika redovisningssätt: ritningar, textdokument, 2D- och 3D-CAD-modeller, databaser eller en kombination därav. I takt med ökande efterfrågan på digital information kommer dock betydelsen av redovisningssättet minskas till förmån för databas- eller filbaserade informationsleveranser.

Alla uppdrag är unika, och varje uppdrag kan resultera i olika typer av redovisningar av uppdragsresultat. Det är således i princip omöjligt att ta fram leveransspecifikationer som täcker in alla möjliga informationsleveranser i livscykeln av den byggda miljön. Det främsta syftet och nyttan med leveransspecifikationer i Riktlinjerna är att främja en enhetlig metodik som möjliggör en successiv förflyttning till helt digitala informationsleveranser.

Verktyg för leveransspecifikationer

Leveransspecifikationer i Riktlinjerna är baserade på SS-EN 17412-1:2020.

Leveransspecifikationer finns som webbaserade och sökbara tabeller i PowerBI-format. Källfilerna i form av PowerBI och Excel finns för nedladdning.

De finns som anpassningsbara tabeller i Excelformat, men finns även som webbaserade formulär.

Föreningen BIM Alliance erbjuder verktyg för upprättande av leveransspecifikationer med hjälp av fi2xml.

Den webbaserade formulären underlättar framställande och tolkning av leveransspecifikationen då den i regel innehåller stora mängder information. Den underlättar även integration med struktureringsmetoder för informationen genom nyttjande av API för CoClass, BIP, ETIM med flera.

Framtida leveransspecifikationer

Riktlinjernas webbaserade leveransspecifikation är förberedd för framtida helt digitala leveransspecifikationer, som möjliggör att informationskrav inte bara kan specificeras digitalt, utan också valideras digitalt. Det öppnar upp för automatisering och bättre möjlighet att säkerställa innehåll och kvalitet i informationsleveranser.

Standarden som leveransspecifikationerna bygger på, SS-EN 17412-1:2020, syftar till att skapa ett gemensamt ramverk för digitala leveransspecifikationer. Standarden 17412 innehåller flera delar som är under utveckling.

Även utvecklingen av digitala produktdatablad baserade på standardiserade datamallar (”object data templates”), AMA Funktion och fortsatt utveckling av digitala byggvarudeklarationer kommer förutsätta att leveransspecifikationer är digitala.

I Norge har Statsbygg tagit fram informationskrav i en kravdatabas, vilket kan betraktas som en digital leveransspecifikation. Databasen (BIMQ) bygger på tillämpning av buildingSMART-standarder som IFC4 och mvdXML. Databasen kan länkas till olika programvaror som Statsbygg och dess leverantörer använder, som därmed direkt kan tolka och tillämpa informationskraven. Databasen gör det även möjligt att validera kraven med automatik genom tillämpning av mvdXML-filer i programvaror som kan läsa IFC-filer. Databasen kan även generera regeluppsättningar (”rulesets”) för modellgranskning i Solibri.

I Sverige utvecklas digitala leveransspecifikationer i bland annat Region Gävleborg, där informationskrav specificeras i en databas (BIMeye). Dessa länkas sedan till 3D-CAD-programvaror, som därmed direkt kan tolka och tillämpa informationskraven. Databasen används i projekt och som underlag till tillgångsförvaltning.

Leveransspecifikationer

Nationella Riktlinjer innehåller leveransspecifikationer för dokument och objektegenskaper. Dessa två typer av leveransspecifikationer är relaterade till varandra. Webbformulär är sökbara och filtrerbara för att underlätta sökning och urval.

I leveransspecifikationerna mappas olika klassifikationssystem mot varandra i syfte att underlätta och harmonisera tillämpning av dessa.

  • I leveransspecifikationer för dokument mappas Metadatakoder mot DCC koder enligt IEC.
  • I leveransspecifkationer för objekt mappas Coclass mot BIP och IFC.

Leveransspecifikation för dokument

Mallfiler för Leveransspecifikationer dokument:

Leveransspecifikation för objektegenskaper

Mallfiler för leveransspecifikationer objekt:

Leveransspecifikationer inom Smart Built Environment

Smart modelleverans i infrastrukturprojekt (SMIL)

Projektet syftar till att öka möjligheten till hållbar information i ett obrutet informationsflöde mellan projektering och produktion, där information är kvalitetssäkrad och inte behöver återskapas för fortsatt användning i olika tillämpningar, till exempel mängdning, kalkylering, produktionsplanering, masshantering och maskinstyrning. Resultatet är bland annat en modellspecifikation och en leveransspecifikation för infrastrukturprojekt. Leveransspecifikationen följer i stora drag mallen enligt Nationella Riktlinjer.

SMIL

Leveransspecifikationer för Geodata-BIM

Detaljerade leveransspecifikationer med bygglovsprocessen som exempel. Dessa leveransspecifikationer är tänkta att ersätta dagens nybyggnadskarta (från kommun till bygglovsökande) och situationsplan/planritning/fasadritning/sektionsritning (från bygglovssökande till kommun) samt relationsritningar (efter slutbesked).

Geodata-BIMGeodata-BIM på GitHub

Lantmäteriets Nationella Specifikationer

Ett syfte med Nationella Specifikationer och det tillhörande ramverket är att skapa förutsättningar för att flera aktörer, t.ex. kommuner, kan arbeta på ett likartat sätt samt underlätta utbytet av information mellan parter i samhällsbyggnadsprocessen och effektivisera processen.

Huvuduppgiften är att standardisera och harmonisera digitala geodata för ett obrutet digitalt informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen, främst enligt PBL.

Den Nationella Specifikationen för Byggnad är främst anpassad för byggnadens livscykelhantering genom plan och byggprocessen med tydliga kopplingar mot attribut i bl.a. CAD-modellen utifrån behov inom bygglovshanteringen. Med byggnad avses i detta sammanhang konstruktionen som begränsas av ytterväggarna.

Till Nationella Specifikationer