1. Hem
  2. /
  3. Innehåll
  4. /
  5. Metoder
  6. /
  7. Energisamordning

Energisamordning

Energisamordnarens uppgift är att samordna energifrågor i livscykeln av byggnader och anläggningar. Informationshantering är en nyckel för effektiv hantering av energifrågor, exempelvis som underlag till beräkningar och uppföljningar.

Energisamordnarens roll i byggprocessen

Energisamordnaren bör arbeta i alla projektskeden; från tidigt skede till förvaltningsskedet. I de olika skedena har energisamordnaren olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna beror på vilken projektfas det är och vem som är energisamordnarens beställare.

Under hela projektet ska energisamordnaren samordna energifrågorna mellan de olika aktörerna exempelvis A, K, E, VVS samt mellan projektets olika skeden, detta så att byggnadens energimål blir uppfyllda både avseende lagkrav och särskilda beställarkrav, exempelvis miljöcertifieringar.

Tidigt skede

Renovering

I tidigt skede inför exempelvis en renovering genomförs en förstudie som anger byggnadens energimål med hänsyn till den befintliga byggnadens förutsättningar och vilken ambition beställaren har för projektet. I detta skede har energisamordnaren en dialog med arkitekt, konstruktör, VVS, el, beställare mfl om vilka möjligheter det finns att kunna påverka byggnadens energimål. Utformning och formfaktor på en eventuell till- eller påbyggnad, solavskärmning, fönsterstorlekar och dess placering stäms av med arkitekten. Vilka tekniska systemlösningar för värme, kyla, ventilation, el som är möjlig bestäms av de förutsättningar som den befintliga byggnaden har att utgå ifrån. En tidig energibalansberäkning tas fram för att kunna se om de uppsatta energimålen är möjliga att uppfyllas.

Nyproduktion

Vid nyproduktion ska förstudien innefatta byggnadens utformning och formfaktor, solavskärmning, fönsterstorlekar, utformning och dess placering stäms av med arkitekten. Vilka tekniska systemlösningar för värme, kyla, ventilation, el som är möjlig bestäms av beställarens och projektgruppens förslag utifrån ställda energimål. En tidig energibalansberäkning tas fram för att kunna se om de uppsatta energimålen är möjliga att uppfyllas.

Projekteringsskede

De energimålen som har ställts ska energisamordnare nu se till att de uppfylls i projekteringen. Energibalansberäkningen kommer att revideras för att säkerställa att energimålen uppfylls. Checklistor för u-krav, fönstertyper, konstruktion, krav på de tekniska systemen mm stäms nu av med respektive part för att säkerställa att energimål uppfylls. Energisamordnaren ser till att mätplan tas fram som möjliggör optimering och uppföljning av energimålen.

Produktion

Energisamordnaren ska nu se till att de krav som har ställts i projekteringsskedet uppfylls. Vid exempelvis byte av material, ändring av verksamhet och övrigt som kan påverka energibalanskravet ska det säkerställas genom en ny energiberäkning att kravet fortfarande uppfylls. Lufttäthetsprov utföres av entreprenör för att verifiera att kravet uppfylls.

Besiktning och provning

Energibalansberäkningen uppdateras till relationshandling. Insamling och dokumentation av energiprovning såsom tex lufttäthetsprovningar, termografering, fönster, temperaturverkningsgrad, belysning, eleffektivitet fläktar/pumpar mm.

Förvaltningsskede

Energisamordnaren ser till att energiuppföljning och optimering i samråd med entreprenörer och driftorganisationen utförs samt att alla avvikelser under projektets alla skeden är dokumenterad och godkända av beställaren. För att verifiera att byggnaden har uppfyllt ställda energimål och ev. miljöcertifieringar efter ombyggnad. Energistatistik för värme, el och vatten samlas in för att verifiera att kravet uppfylls. Övriga parametrar som kan påverka verifieringen är driftstider, inomhustemperatur, kyla och tappvarmvattenanvändning.

Digital dokumentation av beräkningsmaterial för energiberäkningar

Energiberäkningar är ett verktyg inom energisamordning och kan användas både vid nyproduktion och vid befintliga byggnader. De görs för att se om byggnaden når de energimål man vill uppnå, vare sig det är BBR eller en miljöcertifiering.

I nyproduktion innebär det att det genomförs en energibalansberäkning, en simulering för att se hur mycket energi huset kommer behöva. För befintliga byggnader innebär det att det genomförs en referensberäkning mot uppmätt energiprestanda.

Med beräkningarna kan man se vilka insatser som skall till för att minska byggnadens energiförbrukning, om det nu är att installera bättre fläktar, högre verkningsgrad på värmeväxlarna, eller jämföra olika åtgärder och se vad som påverkar energiförbrukningen mest.

För att energisamordnaren ska kunna genomföra en energiberäkning krävs information från olika källor, exempelvis beställaren, arkitekten och konstruktören och det är viktigt med rätt information vid rätt tillfälle i processen så att modellfilen innehåller korrekt mängd data som ska importeras till (energi)beräkningsprogrammet, detta underlättar och effektiviserar arbetet avsevärt.

Energiberäkningar ska utföras enligt ISO standard SS-EN ISO 13790:2008 som beskriver olika beräkningsmetoder.  Vid avancerade beräkningar som t.ex. för lokaler ska ett dynamiskt beräkningsprogram användas. I leveransspecifikationer finns redovisat för de ingående parametrarna hur det ska dokumenteras.

Dela sidan

Om metoden

Titel: Energisamordning
Publicerad: 2022-12-05
Senast reviderad: -
Version: 0.0.1 (under arbete)
Klassifikation: Oberoende
Byggnadsverk: Oberoende
Dokument/Objekt: Oberoende
Tillämpbarhet: 3 - Anvisning eller riktlinje som grund till konkret krav eller metod
Pakettillhörighet: 1, 3, 4

Relaterade begrepp

Relaterade mallfiler

Relaterade värdelistor