Nyttor

Genom tillämpning av Riktlinjerna och dess digitala plattform uppstår många nyttor i livscykeln av byggnader och anläggningar.

Nyttor med gemensamma krav och anvisningar

Tydliga och enkla principer för hantering av digital information för byggd miljö. Du behöver inte vara expert inom 3D-CAD eller ISO-standarder. Genom Riktlinjer blir det enklare att nyttja digitalt underlag i praktiken för t.ex. 3D-visualisering, upphandling, m.m. Tröskeln sänks därmed för en ökad digitalisering och effektivisering.

Effektivisering av framtagning och underhåll av krav och anvisningar. Riktlinjer består av digitalt underlag som ständigt utvecklas. Vår bedömning är att minst 50% av tiden sparas in för framtagning och underhåll av krav och anvisningar.

Ökat efterlevnad av krav och anvisningar. Riktlinjerna bygger på ett noggrant urval av aktuella standarder och gedigen branschpraxis. Beställare och leverantörer av information, stora och små och oberoende av var i landet en befinner sig, kan jobba på likartade sätt. Det leder till färre överraskningar, färre missförstånd och ökat kravefterlevnad.

En digital portal som underlättar effektiv kommunikation av krav och anvisningar. Det digitala underlaget främjar dessutom effektivt nyttjande av innehållet för de som tar fram information eller för de som tillämpar information i verksamheten.

För de med en låg eller hög digital mognad. Det finns gott om exempel på aktörer som har tagit ett antal steg på vägen, men det tenderar vara stora projekt eller stora organisationer. Riktlinjer möjliggör att även mindre organisationer eller organisationer med en låg digital mognad kan påbörja digitaliseringsresan.

Fungerar för projekt och förvaltning. Projekt och förvaltning tenderar betraktas som två separata delar med brister i informationsöverlämning och -hantering som följd. Riktlinjer underlättar harmonisering av projekt och förvaltning genom principer för livscykelinformationshantering.

Fungerar för byggnad eller anläggning. Informationshantering enligt Riktlinjerna passar båda hus och anläggning. Det finns vissa skillnader, men framförallt många gemensamma nämnare.

Informationshantering knyts stärkare till verksamhetsmål i projekt och förvaltning. Den får därmed en större betydelse och en större nytta genom ett mer datadrivet arbetssätt. Som exempel kan hantering av miljöcertifiering och produktinformation nämnas.

Dela sidan