1. Hem
 2. /
 3. Innehåll
 4. /
 5. Metoder
 6. /
 7. Filbenämning

Filbenämning

Metoden för filbenämning är baserad på tillämpning av SIS Bygghandlingar och SS 32271:2016, med kompletteringar enligt Nationella Riktlinjer.

Metoden lämpar sig för byggnader och anläggningar.

Konsekvent filbenämning är ett effektivt sätt att identifiera informationsmängder. Tillämpning av metoden ska resultera i unika filnamn. Identiska filnamn får inte förekomma inom en och samma projekt- eller tillgångsinformationsmodell.

Det rekommenderas att filbenämningen definieras så enkelt som möjligt utan att göra avkall på filbenämningens effektivitet och unika identitet. Tillämpning av en kombination av för många principer för exempelvis innehåll och numrering riskerar resultera i svårtolkade filnamn.

Metoden kombineras med fördel med tillämpning av metadata i system för filhantering som del av en gemensam datamiljö. Genom metadata kan filer delas in i olika kategorier och klassificeras på multipla sätt, vilket kan vara svårt eller omöjligt utifrån enbart filens benämning.

I takt med att metadata i allt större utsträckning tillämpas för filhantering avtar behovet av (komplicerade) filbenämningsprinciper. Många moderna system för filhantering genererar filbenämningen helt eller delvis genom en kombination av olika metadata som användaren anger för respektive fil. Metadata såsom gransknings- och godkännande status, konfidentialitet och version, får inte vara del av filbenämningen.

Eventuella avsteg från principer för filbenämning ska förankras och godkännas av behörig funktion, exempelvis informationsstrategen eller -samordnare.

Kategorier av filer

Filer kan delas in i filkategorier. Det kan finnas olika anledningar för kategorisering, exempelvis utifrån filhanteringssystemtekniska, kvalitetssystemmässiga eller organisatoriska anledningar. Genom indelning i filkategorier kan olika principer för filbenämnings- och metadata hanteras.

Metadata.se och IEC61355 DCC
Metadata.se identifierar följande kategorier:

 • B2.1. Administrativa dokument, såsom mötesanteckningar och protokoll, tidplaner och CV.
 • B2.2. Tekniska dokument, såsom mängdförteckning, planritning och 3D-CAD-modell.
 • B2.3. Ekonomiska- och juridiska dokument, såsom tillstånd, intyg, köpehandling och produktionskalkyl.
 • B2.4. Referensdokument, såsom författning, standard och handbok.

IEC61355 DCC identifierar några fler, men liknande kategorier.

Placerings- och funktionsorienterade filer
I större (industriella) anläggningsprojekt är det vanligt förekommende att tekniska filer delas in i placerings- och funktionsorienterade filer.

 • Placeringsorienterade filer beskriver en viss plats, exempelvis en byggnad, ett plan eller utrymme. Exempel på placeringsorienterade filer är en planritning eller modellfil som beskriver konstruktionsstål.
 • Funktionsorienterade filer beskriver en eller flera funktioner som inte nödvändigtvis är placerade på en och samma plats. Exempel på funktionsorienterade filer är ett P&ID schema (piping and instrumentation diagram) eller ett mätprotokoll för en avloppsreningslinje.

Indelningen möjliggör tillämpning av olika principer för innehållskoder i filbenämning och metadatahantering.

 • För placeringsorienterade filer bör innehållskoder enligt SS32271:2016 tabell 1 tillämpas.
 • För funktionsorienterade filer bör innehållskoder enligt IEC61355 DCC tillämpas.

Se "Del: Innehåll"

Framställningsmetod
Filer kan även delas in utifrån framställningsmetod:

 • Modellfiler kan innehålla 2D- och 3D-CAD-objekt. Redovisas alltid i skala 1:1.
 • Ritningsdefinitionsfiler används för att producera ritningsfiler, baserat på modellvyer i modellfiler.
 • Ritningsfiler är digitala utskrifter från ritningsdefinitionsfiler, vanligen i någon variant av PDF.
 • Basfiler för modeller och ritningar är gemensamma filer som används av flera discipliner som underlag till projekteringen.
  • Basfiler för modeller inkluderar till exempel stomlinjer och sekundärlinjer.
  • Basfiler för ritningar benämns ofta komplementfiler, och kan bestå av exempel namnrutor och ritningsramar som knyts till ritningsdefinitionsfiler.
 • Textfiler är filer med enbart eller huvudsakligen alfanumerisk information. Textfiler benämns i regel "dokument” för att skilja filerna från ritningar vilket är felaktig. Dokument kan exempelvis även avse en 3D-CAD-modell. Det är därför bättre att hänvisa till textfiler eller textdokument.

Ytterliggare filkategorier
Det finns fler sätt att kategorisera filer och därmed styra filernas benämning och metadatahantering. Egna filkategorier kan definieras, men ska grunda sig på ett tydligt behov.

Delar i filbenämningen

Beroende på filbenämningsmetod kan filbenämningen bestå av en kombination av olika delar. Filbenämningens delar åtskiljs med bindestreck (-).

Del: Referensbeteckning
Kan exempelvis avse en placerings- eller en funktionsbeteckning, eller en kombination av dessa. Referensbeteckningens delar åtskiljs med punkt (.).

Del: Ansvarig part
Ansvarig part enligt SS32202:2011 med kompletteringar från SIS Bygghandlingar och Nationella Riktlinjer. Koden för ansvarig part kan kompletteras med ett löpnummer för att exempelvis särskilja olika leverantörer av information. A1 (arkitekt, organisation 1), A2 (arkitekt, organisation 2), osv.

Del: Innehåll
Koder för innehåll kan utgå från följande värdelistor:

 • SS32271:2016 tabell 1. Tabellen kan kompletteras med koder enligt BSAB96 för detaljerat innehåll.
 • IEC61355 DCC-koder, nivå 2. Exempelvis FB för flödesdiagram (flow diagram).
 • Metadata.se. Exempelvis 2E04 för fasadritning.
 • CoClass genom tillämpning av koder för funktionellt- eller konstruktivt system, komponent, utrymme, byggnadsverk, byggnadsverkskomplex, eller en kombination av dessa.

Del: Redovisning
Koden för redovisningssätt enligt SS 32271:2016 med kompletteringar enligt Nationella Riktlinjer.

Del: Numrering
Numreringen kan bestå av en lägeskod, löpnummer eller en kombination av dessa. Nedan presenteras ett antal olika möjliga metoder. Som noterat ovan: undvik för många olika kombinationer av dessa metoder för att undvika att numreringen och därmed filbenämningen blir svårtolkat och för komplicerat. I filbenämningsexemplen nedan visas ett antal olika numreringssätt.

Lägeskod
Lägeskod används för filer som redovisar en byggnad eller anläggning med avgränsat läge. Lägeskoden ska vara lika uppbyggd för alla filer inom en filkategori. Antalet tecken i lägeskoden anpassas efter behov. Om en referensbeteckning inklusive en placeringsbeteckning används som del i filbenämningen (se ovan "Del: Referensbeteckning") kan lägeskoden utgå som del av numreringen.

Lägeskoden för byggnader kan exempelvis bestå av:

 • Byggnad 07
 • Byggnadsdel 3
 • Plan 11
 • Del av plan 2

Lägeskoden för anläggningar kan bland annat bestå av anläggningsID, delområde och anläggningsdel.

Löpnummer
Löpnummer innebär att filer numreras i löpande följd. Antalet tecken anpassas efter behov. Alla nummer i en löpnummerserie ska alltid innehålla lika många tecken inom en filkategori. 1 till 100 blir således 001, 002, osv.

Löpnummerserier för olika skeden
Olika detaljeringsgrad i olika skeden ger behov av olika många filer. Genom att tillämpa löpnummerserier med olika många tecken kan filer från respektive skede särskiljas.

Exempel:

 • 01-99 används i programskede
 • 100-199 används i systemhandlingsskede
 • 1000-1999 används i bygghandlingsskede

Grupperande löpnummer för tekniska system som redovisas
Löppnnumer kan även tillämpas för att gruppera filer av samma typ, till exempel ett visst tekniskt system. Detta görs genom att dela upp nummerserien i olika intervall. Grupperingens indelning ska inter överlappa den klassificering som används i "Del: Innehåll" för filbenämningen.

Exempel:

 • Nummer 100-199 omfattar planritningar, mått och littrering
 • Nummer 201-299 omfattar planritningar undertak
 • Nummer 301-399 omfattar ytskikt, golv och väggar
 • Nummer 401-499 omfattar brandskydd
 • Nummer 501-599 omfattar rivning

Grupperande löpnummer utifrån skalan som redovisas
Löpnummer kan även grupperas utifrån skalan som redovisas.

 • Delar i skala 1:200 betecknas med nummer 100 och 200.
 • Delar i skala 1:100 betecknas med nummer 110, 120, 130, 140, 210 och 220.
 • Delar i skala 1:50 betecknas med nummer 111, 112, 113, osv.

Kombination av lägeskod och löpnummer
Lägeskoden kan vid behov kombineras med löpnummer.

Exempel: Koden 62304 motsvarar Delområde 6 Anläggnings-id 23 Löpnummer 04

Del: Livscykelstatus
För att särskilja filer som redovisar ett visst skede i livscykeln kan följande koder användas:

 • E: existerande (Existing)
 • R: rivning (Removal)
 • U: återanvänds (reUse)
 • P: planerad (Planned)

Del: Beskrivning
En kort beskrivning av filens innehåll.

Exempel:

 • Protokoll B-möte 20230313
 • Projektplan
 • Adresslista

Filbenämningsmetoder

Följande filbenämingsmetoder rekommenderas enligt Nationella Riktlinjer.

Val och anpassning av metod eller metoder görs utifrån aktuellt behov såsom komplexitet, typ av byggnadsverk, livscykelstatus och framställningsmetod.

Varje metod innehåller ett antal exempel. Exemplen representerar olika byggnader och anläggningar. Inom samma projekt, tillgång, byggnad eller anläggning rekommenderas en och samma princip för antalet positioner i filnamnet för en viss filkatergori.

Metod 1 lämpar sig främst för byggnader i idé-, planerings-, projekterings- eller produktionsskede.

Metod 2 lämpar sig främst för byggnader och anläggningar i hela livscykeln.

Metod 3 lämpar sig främst för industriella anläggningar i hela livscykeln.

Metod 1
Modell-, ritningsdefinitions- och ritningsfiler
Delar i filbenämningen:

 • Ansvarig part: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst ett tecken.
 • Innehåll: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst två tecken. Koder enligt SS32271:2016 tabell 1. Tabellen kan kompletteras med koder enligt BSAB96 för detaljerat innehåll.
 • Redovisning: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med ett tecken.
 • Byggnad: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med ett tecken.
 • Plan: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst två tecken.
 • Löpnummer: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med ett tecken.
 • Livscykelstatus: Valfri del av filbenämningen. Anges med ett tecken.

Exempel:

A-40-V-150001.ifc

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Ansvarig part A Nationella Riktlinjer Arkitekt
Innehåll 40 SS32271:2016 (Tabell 1) Sammansatt redovisning
Redovisning V SIS Bygghandlingar och Nationella Riktlinjer Volymmodell
Byggnad 15 Användarspecifik Byggnad 15
Plan 00 Lantmäteriet och Nationella Riktlinjer Alla plan
Löpnummer 01 Användarspecifik Nummer 1

Metod 1 - Tabell 1

E2-64CCB-V-0709001-U.dwg

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Ansvarig part E2 Nationella Riktlinjer El-projektör 2
Innehåll 64CCB SS32271:2016 (Tabell 1 och BSAB96) Entré- och passerkontrollsystem
Redovisning V SIS Bygghandlingar och Nationella Riktlinjer Volymmodell
Byggnad 07 Användarspecifik Byggnad 7
Plan 09 Lantmäteriet och Nationella Riktlinjer Källarplan -1
Löpnummer 001 Användarspecifik Nummer 1
Livscykelstatus U SIS Bygghandlingar Återanvänds

Metod 1 - Tabell 2

SP-54-P-0312001.dwg

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Ansvarig part SP Nationella Riktlinjer Sprinklerprojektör
Innehåll 54 SS32271:2016 (Tabell 1) Brandsläckningssystem
Redovisning P SIS Bygghandlingar och Nationella Riktlinjer Planmodell
Byggnad 03 Användarspecifik Byggnad 3
Plan 12 Lantmäteriet och Nationella Riktlinjer Plan 2
Löpnummer 001 Användarspecifik Nummer 1

Metod 1 - Tabell 3

C-01-V-0001.ifc

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Ansvarig part C Nationella Riktlinjer Teknikövergripande samordning
Innehåll 01 SS32271:2016 (Tabell 1) Sammansatt redovisning
Redovisning V SIS Bygghandlingar och Nationella Riktlinjer Volymmodell
Byggnad 0 Användarspecifik Alla byggnader
Plan 00 Lantmäteriet och Nationella Riktlinjer Alla plan
Löpnummer 1 Användarspecifik Nummer 1

Metod 1 - Tabell 4

A-40-1-16135200.pdf

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Ansvarig part A Nationella Riktlinjer Arkitekt
Innehåll 40 SS32271:2016 (Tabell 1) Sammansatt redovisning
Redovisning 1 SIS Bygghandlingar och Nationella Riktlinjer Planritning
Byggnad 16 Användarspecifik Byggnad 16
Plan 135 Lantmäteriet och Nationella Riktlinjer Halvplan över plan 3
Del 200 SS32271:2016 Del 200 (1:200)

Metod 1 - Tabell 5

E2-64CCB-8-915120.dwg

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Ansvarig part E2 Nationella Riktlinjer El-projektör 2
Innehåll 64CCB SS32271:2016 (Tabell 1) Entré- och passerkontrollsystem
Redovisning 8 SIS Bygghandlingar och Nationella Riktlinjer Schema
Byggnad 9 Användarspecifik Byggnad 9
Plan 15 Lantmäteriet och Nationella Riktlinjer Plan 5
Del 120 SS32271:2016 Del 120 (1:100)

Metod 1 - Tabell 6

SP-54-1-314123.dwg

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Ansvarig part SP Nationella Riktlinjer Sprinklerprojektör
Innehåll 54 SS32271:2016 (Tabell 1) Brandsläckningssystem
Redovisning 1 SIS Bygghandlingar och Nationella Riktlinjer Planritning
Byggnad 3 Användarspecifik Byggnad 3
Plan 14 Lantmäteriet och Nationella Riktlinjer Plan 4
Del 123 SS32271:2016 Del 123 (1:50)

Metod 1 - Tabell 7

Bas-, komplement och textfiler
Delar i filbenämningen:

 • Ansvarig part: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst ett tecken.
 • Innehåll: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst fyra tecken. Koder enligt Metadata.se
 • Löpnummer: Valfri del av filbenämningen. Anges med valfritt antal tecken.
 • Livscykelstatus: Valfri del av filbenämningen. Anges med ett tecken.
 • Beskrivning: Valfri del av filbenämningen. Anges med valfritt antal tecken.

P-1C03-18-Protokoll B möte.pdf

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Ansvarig part P Nationella Riktlinjer Projekt- och entreprenadgemensamt
Innehåll 1C03 Metadata.se Mötesprotokoll
Löpnummer 18 Användarspecifik Nummer 18
Beskrivning Protokoll B möte Användarspecifik Protokoll B möte

Metod 1 - Tabell 8

K-1A04.pdf

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Ansvarig part K Nationella Riktlinjer Konstruktör
Innehåll 1A04 Metadata.se Ritningsförteckning

Metod 1 - Tabell 9

P-2G01-02-Namnruta.dwg

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Ansvarig part P Nationella Riktlinjer Projekt- och entreprenadgemensamt
Innehåll 2G01 Metadata.se Ritningskomplement
Löpnummer 02 Användarspecifik Nummer 2
Beskrivning Namnruta Användarspecifik Namnruta

Metod 1 - Tabell 10

P-2G03-01-Mappningsfil IFC egenskaper.txt

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Ansvarig part P Nationella Riktlinjer Projekt- och entreprenadgemensamt
Innehåll 2G03 Metadata.se Inställningsfil
Löpnummer 01 Användarspecifik Nummer 1
Beskrivning Mappningsfil IFC egenskaper Användarspecifik Mappningsfil IFC egenskaper

Metod 1 - Tabell 11

Metod 2
Modellfiler och ritningsfiler
Delar i filbenämningen:

 • Referensbeteckning: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst ett tecken.
 • Ansvarig part: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst ett tecken.
 • Innehåll: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst två tecken. SS32271:2016 tabell 1. Tabellen kan kompletteras med koder enligt BSAB96 för detaljerat innehåll.
 • Redovisning: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med ett tecken.
 • Löpnummer: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst ett tecken.
 • Livscykelstatus: Valfri del av filbenämningen. Anges med ett tecken.

200.15.00-A-40-V-01.ifc

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Referensbeteckning (Nivå 1: FastighetsID) 200 Användarspecifik FastighetsID 200
Referensbeteckning (Nivå 2: ByggnadsID) 15 Användarspecifik ByggnadsID 15
Referensbeteckning (Nivå 3: Plan) 00 Lantmäteriet och Nationella Riktlinjer Alla plan
Ansvarig part A Nationella Riktlinjer Arkitekt
Innehåll 40 SS32271:2016 (Tabell 1) Sammansatt redovisning
Redovisningssätt V SIS Bygghandlingar och Nationella Riktlinjer Volymmodell
Löpnummer 01 Användarspecifik Nummer 1

Metod 2 - Tabell 1

BCA02.AEA07.09-E2-64CCB-V-001-U.dwg

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Referensbeteckning (Nivå 1: Byggnadsverkskomplex) BCA02 CoClass tabell byggnadsverkskomplex Kontorsområde 2
Referensbeteckning (Nivå 2: Byggnadsverk) AEA07 CoClass tabell byggnadsverk Kontorsbyggnad 7
Referensbeteckning (Nivå 3: Plan) 09 Lantmäteriet och Nationella Riktlinjer Källarplan -1
Ansvarig part E2 Nationella Riktlinjer El-projektör 2
Innehåll 64CCB SS32271:2016 (Tabell 1 och BSAB96) Entré- och passerkontrollsystem
Redovisningssätt V SIS Bygghandlingar och Nationella Riktlinjer Volymmodell
Löpnummer 001 Användarspecifik Nummer 1
Livscykelstatus U SIS Bygghandlingar Återanvänds

Metod 2 - Tabell 2

Bas-, komplement och textfiler
Delar i filbenämningen:

 • Referensbeteckning: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst ett tecken.
 • Ansvarig part: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst ett tecken.
 • Innehåll: Metadata.se
 • Löpnummer: Valfri del av filbenämningen. Anges med valfritt antal tecken.
 • Livscykelstatus: Valfri del av filbenämningen. Anges med ett tecken.
 • Beskrivning: Valfri del av filbenämningen. Anges med ett tecken.

BCA02.AEA07.09-E2-2L02-001-U-Driftinstruktion passersystem.pdf

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Referensbeteckning (Nivå 1: Byggnadsverkskomplex) BCA02 CoClass tabell byggnadsverkskomplex Kontorsområde 2
Referensbeteckning (Nivå 2: Byggnadsverk) AEA07 CoClass tabell byggnadsverk Kontorsbyggnad 7
Referensbeteckning (Nivå 3: Plan) 09 Lantmäteriet och Nationella Riktlinjer Källarplan -1
Ansvarig part E2 Nationella Riktlinjer El-projektör 2
Innehåll 2L02 Metadata.se Driftinstruktion
Löpnummer 001 Användarspecifik Nummer 1
Livscykelstatus U SIS Bygghandlingar Återanvänds
Beskrivning Driftinstruktion passersystem Användarspecifik Driftinstruktion passersystem

Metod 2 - Tabell 3

BCA02-P-BD-01-Mappningsfil IFC egenskaper.txt

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Referensbeteckning (Nivå 1: Byggnadsverkskomplex) BCA02 CoClass tabell byggnadsverkskomplex Kontorsområde 2
Ansvarig part P Nationella Riktlinjer Projekt- och entreprenadgemensamt
Innehåll BD IEC61355 DCC-koder Project control documents
Löpnummer 01 Användarspecifik Nummer 1
Beskrivning Mappningsfil IFC egenskaper Användarspecifik Mappningsfil IFC egenskaper

Metod 2 - Tabell 4

Metod 3
Placeringsorienterade tekniska filer
Delar i filbenämningen:

 • Referensbeteckning: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst ett tecken.
 • Ansvarig part: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst ett tecken.
 • Innehåll: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst två tecken. SS32271:2016 tabell 1. Tabellen kan kompletteras med koder enligt BSAB96 för detaljerat innehåll.
 • Redovisning: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med ett tecken.
 • Löpnummer: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst ett tecken.
 • Livscykelstatus: Valfri del av filbenämningen. Anges med ett tecken.

CBC01.BFA02.00-VS1-52D-V-01-U.ifc

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Referensbeteckning (Nivå 1: Byggnadsverkskomplex) CBC01 CoClass tabell byggnadsverkskomplex Vattenverk 1
Referensbeteckning (Nivå 2: Byggnadsverk) BFA02 CoClass tabell byggnadsverk Pumpstation 2
Referensbeteckning (Nivå 3: Plan) 00 Lantmäteriet och Nationella Riktlinjer Alla plan
Ansvarig part VS1 Nationella Riktlinjer VS-projektör 1
Innehåll 52D SS32271:2016 tabell 1 och BSAB96 Försörjningssystem
Redovisning V SIS Bygghandlingar och Nationella Riktlinjer Volymmodell
Löpnummer 01 Användarspecifik Nummer 1
Livscykelstatus U SIS Bygghandlingar Återanvänds

Metod 3 - Tabell 1

Administrativa filer och funktionsorienterade tekniska filer
Delar i filbenämningen:

 • Referensbeteckning: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst ett tecken.
 • Ansvarig part: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst ett tecken.
 • Innehåll: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med två tecken. IEC61355 DCC-koder, nivå 2
 • Redovisning: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med ett tecken.
 • Löpnummer: Obligatorisk del av filbenämningen. Anges med minst ett tecken. Livscykelstatus: Valfri del av filbenämningen. Anges med ett tecken.

CBC01.F17.KC10-N-FB-8-0002.pdf

Del i filbenämningen Kod Definition enligt Avser
Referensbeteckning (Nivå 1: Byggnadsverkskomplex) CBC01 CoClass tabell byggnadsverkskomplex Vattenverk 1
Referensbeteckning (Nivå 2: Funktionellt system) F17 CoClass tabell funktionellt system Tvättvattensystem
Referensbeteckning (Nivå 3: Konstruktivt system) KC10 CoClass tabell konstruktivt system Tvättvattentankar
Ansvarig part N Nationella Riktlinjer Maskin och process
Innehåll FB IEC61355 DCC-koder P&ID
Redovisning 8 SIS Bygghandlingar och Nationella Riktlinjer Schema
Löpnummer 0002 Användarspecifik Nummer 2

Metod 3 - Tabell 2

Dela sidan