1. Hem
  2. /
  3. Referenser

Referenser

Nationella Riktlinjer bygger på ett urval av standarder och handböcker. I referenslistan finns dessa inkluderade inklusive rekommenderat underlag från Riktlinjernas samarbetsorganisationer.

BEAst Document

Syftet med BEAst Document är att minska dagens omfattande manuella hanteringen samt att öka kvaliteteten.

BEAst Document skapar möjligheter för att digitalt och effektivt överföra handlingar tillsammans med uppgifter om handlingen – metadata – mellan olika företag och deras dokumentplattformar. Det kan gälla både ritningar och andra slags dokument som används i byggprocessen och som skickas mellan byggherrar, projektörer, entreprenörer och leverantörer under upphandling och produktion.

Till referens

BEAst Hänvisningar i handling

BEAst Hänvisningar i handlingar är en anvisning för att möjliggöra hänvisningar med hyperlänkar för att skapa enklare och snabbare åtkomst till handlingar. Målet är att alla hänvisningar i och mellan handlingar blir hyperlänkade. Detta leder till tidsbesparing och ökad kvalitet då felaktiga hänvisningar och saknade handlingar synliggörs

Till referensBEAst Hänvisningar i Handlingar 2.0

BEAst Label

BEAst Label kan användas för leveranser till byggarbetsplatser och har som syfte att effektivisera den interna logistiken på en byggarbetsplats. Det primära syftet med BEAst Label är identifiering, godsmottagning och intern styrning av gods och material på en byggarbetsplats men också hos exempelvis grossister och återförsäljare.

Till referens

BEAst Effektivare Granskning

BEAst Effektivare Granskning är en metod för gransknings av handlingar. Metoden förenklar hanteringen av granskningskommentarer och -kommunikation vid granskning dokument, till exempel system- eller bygghandlingar.

Till referens

BEAst PDF Guidelines

BEAst PDF Guidelines innehåller anvisningar och exempel som stöd vid PDF-export för att underlätta rätt teknisk innehållsmässigt inför leverans av handlingar. BEAst PDF Guidelines underlättar snabb åtkomst och sökbarhet samt automatgenererade hyperlänkar.

Till referens

BEAst Supply

Standarden BEAst Supply Material består av en processbeskrivning och en serie meddelanden som ska användas för leveranser av byggvaror och annat material. Standarden inkluderar hela byggprocessen med fokus på planering, avrop och leverans.

Som ett komplement till BEAst Supply finns BEAst Label som är en standardiserad kollietikett.

Till referens

BEAst Namnruta

BEAst Namnruta är framtagen för att underlätta en enhetlig hantering av grundläggande metadata i handlingar och på dokumentplattformar. Namnrutan behandlar information för Godkännandeprocess, Beställare och projektinformation, Ansvarig part och Beskrivande innehåll

Till referens

BIM i staten

BIM i staten är ett initiativ från de fem statliga byggherrarna – Specialfastigheter, Akademiska hus, Riksdagsförvaltningen, Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket.

Projektet resulterade i en gemensam strategi samt riktlinjer för arbete och användande av byggnadsinformationsmodeller och informationshantering i projekt och förvaltning. Strategin innebär bland annat att organisationerna strävar mot öppna neutrala standarder. Vidare identifierar strategin ett antal prioriterade områden till fortsatt utveckling.

Till referens

BIM Loket – Handbok för grundläggande informationsleveranser

Nederländska ’BIM-Loket’ – En sektordriven förening som arbetar mot ökad användning av öppna BIM-standarder, har ihop med buildingSMART Benelux arbetat fram en grundläggande handbok med grundläggande principer för informationsleverenser. Handboken, med namnet BIM Basis ILS, är en enkel grafisk guide som stöd vid informationsleveranser och är baserat på tillämpning av IFC.

Version 1 av handboken finns översatt på svenska.

Version 2 finns än så länge enbart på nederländska.

Till version 2 finns en rad olika handböcker till olika verktyg. Än så länge också enbart på nederländska.

Handboken version 2 och handledningen kan vara av intresse för möjlig framtida utveckling av anvisningar i Sverige.

BIM Basis ILS v1 (SV)BIM Basis ILS v2 (NL)Handbok BIM Basis ILS till Solibri v2 (NL)

Building Information Properties

BIP, Building Information Properties, ger effektivare informationsflöde mellan projektörer – byggare – installatörer – drift och förvaltning genom gemensamma beteckningar och egenskapsbeskrivningar samt egenskaper som underlättar för alla berörda. Alla kan använda samma beteckningar och egenskapsbeskrivningar i alla led vilket minskar arbete, felrisker och ger spårbarhet.

I projekterings- och produktionsskedet är det av stor vikt att arbeta strukturerat med typer. Om den inledande delen av typbeteckningen betyder en och samma sak för alla aktörer och är densamma i alla projekt möjliggör det effektivare sätt för projektören att t ex granska handlingarna och för entreprenören att t ex göra kalkyl. Alla typer har en koppling till BSAB för att få modell och beskrivning att samverka och för att minska risken för feltolkning.

Till referens

Bygghandlingar 90 del 7 – Redovisning av anläggning

Boken innehåller en grundlig genomgång av klassifikationsteori och hur den tillämpas. En beskrivning av den historiska utvecklingen av bygg¬klassifikation ingår, liksom jämförelser med internationella system. CoClass – Informationshantering för byggd miljö riktar sig till alla kategorier i bygg- och fastighetssektorn som vill skaffa sig information och djupare kunskap om digital informations¬hantering för byggd miljö.

Till referens

Bygghandlingar 90 del 8 – Digitala leveranser för bygg och förvaltning

Bygghandlingar 90 innehåller rekommendationer som grundar sig främst på dokumentbaserad och manuell informationshantering, men som är till stor del även relevanta för modellorienterad och automatiserad informationshantering.

Där relevant och möjligt utgår Riktlinjerna från Bygghandlingar 90 med syfte att ta fasta på väletablerade koncept såsom informationssamordning, filhantering, kvalitet och ändringar, informationsmängder och leveransspecifikationer.

Till referens

Byggsektorns egenkontroll

Boken  beskriver betydelsen av egenkontroll med koppling till aktuella krav i lager, regler och branschdokument.

Boken är dokumentorienterat och är skriven för beställare som till konsulter, entreprenörer, bygglovshandläggare, besiktningsmän och kontrollansvariga.

Boken kompletterar Riktlinjernas anvisningar för egenkontroll av CAD-modeller från arkitekter och teknikkonsulter.

Till boken finns det nedladdningsbara mallar och checklistor.

Till referensChecklistor och mallar

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. BVB:s vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

BVB skapades på initiativ av flera stora aktörer på bygg- och fastighetsmarknaden, däribland SISAB, som ville samverka i sitt riskminimerings- och substitutionsarbete. Aktörerna tog fram bedömningskriterier utifrån vilka alla produkter skulle bedömas efter och skapade en databas för att kunna samla alla bedömningar på en och samma plats.

Till referens

Bygg- och fastighetsinformation

Fastighetsinformation är en av de viktigaste resurserna för att driva och effektivisera fastighetsbolagens produktions- och förvaltningsverksamhet. SISAB:s mål är ökad kvalitet med hjälp av strukturerad bygg- och informationshantering.

Till referens

Campus Örebro som exempel

Akademiska Hus har utrustat Universitetsområdet Örebro med över 4 000 sensorer som bland annat mäter ljus, temperatur, luftfuktighet och rörelse. Syftet med sensorerna är att använda lokalerna på ett mer hållbart och effektivt sätt samtidigt som inomhusmiljö och energianvändning förbättras. Akademiska Hus och Örebro universitet tar därmed ytterligare ett steg för att förverkliga den gemensamma målbilden: att göra universitetet till landets mest digitaliserade och hållbara lärosäte.

Till referens

CoBIM (Finland)

I 2012 publicerade BuildingSmart Finland anvisningar för BIM. Anvisningarna är baserade på tillämpning av IFC och består av ett flertal delar som bland annat behandlar ämnen såsom mängdavtagning från modeller, modelleringsanvisningar och modellsamordning. Anvisningarna finns på engelska.

Till referens

CoClass – Informationshantering för byggd miljö

Boken innehåller en grundlig genomgång av klassifikationsteori och hur den kan tillämpas. En beskrivning av den historiska utvecklingen av bygg­klassifikation ingår, liksom jämförelser med internationella system. CoClass – Informationshantering för byggd miljö riktar sig till alla kategorier i bygg- och fastighetssektorn som vill skaffa sig information och djupare kunskap om digital informations­hantering för byggd miljö.

Nationella Riktlinjer utgår i första hand av CoClass som klassifikationssystem.

Till referens

CoClass – I Mjukvaror

CoClass API (Integreringsgränssnitt) ger dig tillgång till CoCLass-koder och även dina COCLass Studiostrukturer direkt i era egna system. CoCLass är i första hand tänkt att användas via vissa applikationer t.ex. CAD-verktyg, förvaltningssystem samt ERP-system (Enterprise Resource Planning).

Till referens

CoClass – Om CoClass, nya generationens BSAB

Samhällsbyggnadssektorns gemensamma klassifikationssystem för all byggd miljö
CoClass är det svenska klassifikationssystemet för all byggd miljö. CoClass förbättrar kommunikationen mellan samhällsbyggnadssektorns aktörer. Syftet med CoClass är att begreppsmodellen ska användas av alla parter under hela byggnadsverkets livscykel – fån tidiga skeden till förvaltning och rivning.

Till Om CoClassTill CoClassTill BSAB

Digitala detaljplaner

Boverket utvecklar regler om nya digitala detaljplaner och vägledning om digitalisering av befintliga detaljplaner.

Boverket har fått bemyndigande att skriva föreskrifter om nya detaljplaner och Lantmäteriet för grundkartor. Utöver bemyndigandet för grundkartor har Lantmäteriet fått i uppdrag att ta fram en lösning för nationellt tillgängliggörande av geodata. Ett nationellt tillgängliggörande av geodata är ett sätt att uppfylla kraven i EU lagstiftningen INSPRIE. Lagstiftningen kräver att digitala kartor för markanvändning ska kunna tillgängliggöras och tillhandahållas strukturerat för vidare digital användning.

Till referens

Digital handbok för digitala detaljplaner

I Boverkets rapport ”Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt” 2017:21 föreslås en ändring i plan- och bygglagen (PBL) om att alla detaljplaner som tas fram från 1 juli 2021 ska finnas tillgängliga i elektronisk form och att även befintliga gällande detaljplaner behöver bli digitala på sikt. Detta medför ett behov för alla kommuner att utreda sina egna förutsättningar och sitt eget syfte med att göra nya och gällande detaljplaner digitalt.

Informationen i denna handbok riktar sig främst till Sveriges kommuner, som enligt PBL beslutar när detaljplaner ska tas fram och antas, samt hur de ska tolkas. Digitaliseringsarbete av detaljplaner berör därför främst kommunerna, men också de företag som utvecklar programvara till framtagandet av detaljplaner.

Till referens

Dokumentation i entreprenader

Boken innehåller rekommendationer för dokumentation i bygg- och installationsentreprenader.  Boken innehåller tydliga översikt av vanligt förekommande dokumentation och projektmoment.

Boken är dokumentorienterat, men utgör en viktigt bas och komplement till leveransspecifikationer i Riktlinjerna för precisering av själva informationsinnehållet i leveranser.

Till boken finns det nedladdningsbara mallar och checklistor.

Till referensChecklistor och mallar

En internationell egenskapsmodell för tekniska produkter

ETIM utvecklar och upprätthåller en enhetlig produktklassificering för tekniska produkter. För varje produktkategori definieras de viktigaste tekniska funktionerna för att identifiera produkten och hitta produkter med rätt tekniska värden.

Till referens

FastAPI

FastAPI är branschstandarden för kommunikation mellan fastighetssystem och andra system. FastMarket är marknadsplatsen för digitala produkter och tjänster som bygger på fastAPI. En gemensam standard skapar förutsättningar att sänka kostnader genom delade tjänster och utveckling.

Till FastAPITill FastMarket

Granskning av modellbaserat underlag

Under 2017 genomförde medlemmar inom BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstöd) utvecklingsprojektet ”Effektivare granskningsprocess” med målet att standardisera och digitalisera granskningsprocessen av handlingar. Projektet, som finansierades av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), har fått stort genomslag i branschen. Slutrapporten, och dess bilagor, beskriver en granskningsprocess av handlingar i PDF-format med stöd av ett digitalt verktyg.

Genom att höja statusen på objektinformation bör granskningsförfarandet kunna övergå från visuellt granskande till mer regelstyrda kontroller, d.v.s. objektmodeller ska kunna svara på ställda frågor av typen ”Uppfyller väggarna ljudkraven med hänsyn till den verksamhet som planeras pågå i anslutande utrymme?”, eller ”Uppfyller vi kraven på maximalt avstånd till närmaste utrymningsväg etc.

Syftet med denna rapport är att skapa en process för granskning av objektsmodeller som bygger på öppna standarder, och på så sätt kunna vara tillämpbar med de systemstöd som stödjer dessa standarder.

Till referens

IEC 61355 – Collection of standardization and established document kinds

International Electrotechnical Commission (IEC) tillhandahåller en öppen databas med en omfattande samling vanligt förekommande definitioner, begrepp, m.m. relaterade till dokument. Databasen finns bland annat på engelska.

Till referens

IEC 62569-1:2017 – Generic specification of information on products by properties – Part 1: Principles and methods

Standarden specificerar kvalificerare (metadata) för egenskaper för livscykelhantering av information. Delar av standarden ingår bland annat i Svensk Elstandard (SEK) Handboken SEK 439 – Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar. Standarden och SEK 439 lämpar sig även för byggnadsverk såsom byggnader och infrastrukturella anläggningar och rekommenderas för livscykelhantering av information i kombination med egenskaper enligt bland annat CoClass.

Till referens

IFC Export Guide (Danmark)

BuildingSmart Danmark har tagit fram anvisningar för export av IFC-filer. Anvisningar är webbaserade och finns tillgängliga genom organisationen Molio på engelska.

Till referens

Informationssäkerhet

Stöd för systematiskt arbete med informationssäkerhet i organisationer.

Till referens

Instruktioner för drift och underhåll

Boken innehåller rekommendationer för drift och underhåll.  Boken innehåller tydliga översikt och visar konkret hur drift- och underhållsinstruktioner kan föreskrivas och upphandlas.

Boken är dokumentorienterat, men utgör en viktigt bas och komplement till leveransspecifikationer i Riktlinjerna för precisering av själva informationsinnehållet i leveranser.

Till boken finns det nedladdningsbara mallar och checklistor.

Till referensChecklistor och mallar

Integrated Workspace Management System (IWMS)

Tillgångsförvaltare har vanligen flera olika system för projektstyrning, drift och administration. Flera synergieffekter går förlorade då dessa system oftast inte är integrerade.

Denna publikation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) identifierar två olika typer av system som integrerar flera funktioner i ett och samma system:

  • Computer-aided facility management (CAFM)
  • Integrated workplace management system (IWMS).

Data läggs in i systemet en gång och är sedan tillgängligt för ett flertal funktioner vilket möjliggör fler och bättre analyser samt effektivare hantering i tillgångsförvaltningen. I rapporten beskrivs dessa system och vad som gör dem intressanta för offentliga organisationer.

Till referens

Klassa – Vägledning för klassificering

Konsekvensnivåerna i KLASSA följer i huvudsak SIS/MSBs modell för klassificering av information (0040-09) maj 2009 och metodstödet på www.informationssakerhet.se. Definitionen synnerligen allvarlig (nivå 4) definierades inte i arbetet av SIS/MSB. I takt med den ökade hotbilden i omvärlden så såg SKR och flera av dess medlemmar ett ökande behov av denna konsekvensnivå varför den infördes redan i KLASSA version 1

Till referens

Konsultuppdrag

Innovationsföretagen (fd Svenska Teknik och Designföretagen, STD) och Svensk Byggtjänst har utvecklat ett antal skrifter med rekommendationer för kvalitet och omfattning av redovisning för olika konsultuppdrag. Skrifterna är tänkta som hjälpmedel i dialog mellan beställaren och konsulten.

Skrifterna innehåller tydliga översikt av vanligt förekommande uppdragsmoment och projekteringsinsatser. Översikt för för innehåll i bland annat program-, system- och bygghandling är inkluderade.

Skrifterna utgör en viktigt bas till leveransspecifikationer i Nationella Riktlinjer. Det noteras i skrifterna att hela eller delar av redovisningen kan göras i form av digitala informationsleveranser. Mottagaren kan sedan efter behov framställa ritningar eller andra typer av dokumentation om så önskas.

Det finns skrifter för konsultuppdrag arkitekt, byggkonstruktör, VVS, EL, geo och miljösamordnare.

ArkitektByggkonstruktörELGeoMiljöVVS

LandXML Validator

LandXML.org, som lanserades i januari 2000, har åtagit sig att tillhandahålla en icke-proprietär datastandard (LandXML), som drivs av ett konsortium av partners som drivs för att skapa interoperabilitet mellan data som används inom markutvecklingsindustrin.

Till referensTill Validator

Leda byggprojekt

Leda byggprojekt är ett hjälpmedel för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av projektledningstjänster för såväl privata som offentliga beställare. Boken kan utgöra en bas till upprättande av en projektspecifikation. Skedesindelingen och informationsleveranser i boken är baserade på traditionella handlingar. Tillämpning av boken i en informationsmodell baserat praxis är möjlig, men skedesindelingen och informationsleveranser behöver anpassas.

Till referens

Ledningskollen

Ledningskollen underlättar kommunikation mellan ägare av ledningar, kablar och annan infrastruktur och de som vill veta var dessa finns.

Det vanligaste skälet att använda Ledningskollen är att man planerar någon slags markarbete, eftersom det då finns en risk finns att man gräver av ledningar. Man begär då ledningsanvisning/kabelanvisning av den som äger ledningar i området.

Till referens

Leveransspecifikationer för Geodata-BIM

Projektet syftar till att underlätta framtida datautbyte genom enhetliga digitala leveranser av Geodata och BIM i bygglovsprocessen. Dessa bidrar till effektivisering av plan- och byggprocessen genom att skapa förutsättningar för att ersätta dagens ritningsbaserade leveranser i form av nybyggnadskarta och situationsplan/planritning/fasadritning/sektionsritning samt relationsritningar. Detta leder bland annat till förkortade tider vid bygglovsansökan, säkrare beslutsunderlag samt möjlighet till automatisk uppdatering av geodatabaser.

Till referens

Metadata för dokumenthantering

För elektronisk dokumenthantering och projektwebbar krävs en genomtänkt uppsättning metadata för filerna/dokumenten. Baserat på ISO-standard finns här rekommendationer och hjälpmedel för standardiserade metadata och utväxling av dem, särskilt anpassat för byggande och förvaltning.

Till referens

Anvisningar för koordinater

Molio används för att placera projektet korrekt i förhållande till den verkliga miljön och för att säkerställa att disciplinmodellerna placeras så att de automatiskt passar ihop måste de placeras korrekt i byggmodelleringsprogrammet.

Detta görs med hjälp av en gemensam nollpunkt. Oavsett om nollpunkten är lantmätarnas koordinater eller den nedre vänstra rutnätet är inte viktigt så länge alla parter är överens – och har helst dokumenterat detta i en IKT-specifikation och / eller ICT-processhandbok.

Till referens

Nationella Specifikationer

I arbetet med att ta fram en nationell lösning för informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen är nationella specifikationer en central del.

Den 26 april 2019 lämnade Lantmäteriet in slutrapporten i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess. I slutrapporten föreslås en plattform där konsumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges åtkomst till all den information man behöver – oavsett vem som har producerat den. En av förutsättningarna för en nationell plattform av geodata är att det tas fram nationella specifikationer.

Till referensTill Begrepp & Datamodell

Penn State BIM Project Execution Planning Guide

För att på ett bra sätt implementera ett BIM-baserat arbetssätt behöver projektgruppen utföra en detaljerad och omfattande planering. En väl dokumenterad s.k. BIM-genomförandeplan säkerställer att alla parter är tydligt medvetna om de möjligheter och ansvarsområden förknippade med införlivandet av BIM i projektets arbetsflöde. En god BIM-genomförandeplan ska definiera lämpliga BIM-användningar på ett projekt (exempelvis granskning i projektering), tillsammans med en detaljerad dokumentation av processen för att genomföra digitala arbetssätt under hela byggnaden eller anläggningens livscykel. När BIM-genomförandeplanen är färdigställd kan teamet följa och övervaka sin progression mot denna plan för att få maximal nytta av införlivandet av ett digitalt arbetssätt.

Denna handbok tillhandahåller en strukturerad och stegvis arbetsgång för både framtagandet och implementingen av en BIM-genomförandeplan. Notera att Kapitel 5 är särskilt intressant.

Till referens

Produkt- och Miljödata Förvaltning

Projektet fokuserar på att möjliggöra ett obrutet flöde av objekt-/modellbaserad information från tidiga skeden över produktion till förvaltning.

Syftet med projektet är att på ett kvalitetssäkert sätt bygga upp och bibehålla information om inbyggda material och produkter, för att under hela livscykeln hålla denna information tillgänglig på ett sammanhållet sätt.

Till referens

Produkter från BIM Alliance

Beställ produkter, licenser, tjänster och böcker. Även våra kostnadsfria produkter finns att ladda ner här.

Produkter som beskrivs är fi2xml och FastAPI mm.

Till referens

Program för Teknisk Standard

Program för Teknisk Standard (PTS) är både ett IT-system samt ett nätverk för att utbyta erfarenheter kring vårdbyggandet i Sverige.

IT-systemet innehåller systemfunktioner som stödjer de tidiga skedena i projekt. Systemet ska hjälpa byggherren att göra rätt från början för att åstadkomma vårdlokaler med rätt funktion och kvalité.

PTS Forum är ett nationellt nätverk där anslutna regioner samverkar kring standarder för vårdbyggnader. Träffar anordnas för att utbyta erfarenheter, diskutera förbättringsområden och benchmarking kring olika fackområden. PTS Forum samverkar med forskningsrelaterade utvecklingsprojekt för att fånga de senaste trenderna och utveckla vårdbyggandet i Sverige.

Till referens

Project Haystack

Ett open source-initiativ för att effektivisera arbetet med IoT Data. Vi standardiserar semantiska datamodeller och webbtjänster med målet att göra det lättare att låsa upp värde från den stora mängden data som genereras av smarta enheter som genomsyrar våra hem, byggnader, fabriker och städer.

Tillämpningarna inkluderar automatisering, styrning, energi, VVS, belysning och andra miljösystem.

Till referens

Projekt DigSam

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden — att genomföra översiktsplanering, medborgardialog och medskapande med användning av digitaliseringens tekniska möjligheter. Därutöver kommer projektet att kartlägga möjligheterna till enklare lagring och åtkomst av data samt vilka upplevda juridiska hinder som finns för en digital samhällsbyggnadsprocess.

DigSam är en utökning och fördjupning av projektet ”Smart planering för byggande” inom Smart Built Environment och ett resultat av regeringens samverkansprogram ”Smarta Städer”.

Till referens

Projekteringsanvisning informationsleverans

SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de krav som bolaget ställer som komplement till myndighetskrav och branschregler vid om- och nybyggnation samt i förvaltning. PBL, BBR, AFS och AMA med RA m.m. gäller alltid

Genom att använda SISAB:s projekteringsanvisningar bidrar man till att skapa värde för en långsiktig fastighetsförvaltning. För att tillsammans även kunna förbättra och utveckla projekteringsanvisningarna ska projekten leverera avsteg och synpunkter. Använd formuläret som finns på SISAB:s hemsida för avsteg och synpunkter.

Till referens

RealEstateCore

RealEstateCore är ett vanligt språk som möjliggör kontroll över byggnader och utveckling av nya tjänster – underlättar löften om en digital transformation. RealEstateCore är en domänontologi som förbereder byggnader för att interagera med Smart City.

RealEstateCore strävar inte efter att vara en ny standard, utan vi tänker hellre för att överbrygga befintliga standarder och hitta gemensamma nämnare. RealEstateCore använder och kartlägger sådana befintliga standarder på ett pragmatiskt sätt genom att lägga till anteckningar (som kan återanvändas av samhället direkt om det behövs).

Till referens

RSK Databasen

Här hittar du enkelt information om VVS-produkter, så som monteringsanvisningar, produktblad, typgodkännande och bilder m.m.

Till referens

SB Rekommendationer 11 CAD-lager med CoClass

CAD-lager med CoClass utgör utgåva 4 av SB 11 CAD-lager, och är en rekommendation med utförliga anvisningar för hur lager i CAD-filer ska benämnas. Boken innehåller en beskrivning av det klassifikationssystemet CoClass. I CAD-lager med CoClass beskrivs lagernamnets alla fält, med värdelistor för de som vanligen används. Boken ger anvisningar för indelning av CAD-lager för alla typer av handlingar. Den vänder sig till dig inom planering, projektering, byggproduktion och förvaltning som använder CAD-program eller som använder information från CAD-filer.

Till referens

SEK Handbok 439 – Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar

Handboken beskriver hur dokumentation för en produkt eller anläggning bör tas fram.

Handboken är till stor del baserat på tillämpning av ISO 81346-serien som är samma standard om ligger grund till CoClass. För er som vill få praktiska tips kring hur CoClass kan tillämpas rekommenderas även SEK Handbok 439.

Till referens

Smart modelleverans i infrastruktursprojekt

Ökad samverkan för en digital och hållbar anläggning.

Målet med projektet är att skapa en praktiskt användbar specifikation för krav på innehåll och struktur för leverans av digitala bygginformationsmodeller (BIM).

Till referens

Statsbygg BIM-krav SIMBA

SIMBA är ett ”anagram” som beskriver Statsbyggs BIM-krav. Namnet SIMBA har valts efter en offentlig namntävling. SIMBA är alltså inte en direkt förkortning eller en akronym, men om du vill sätta ”mening” i det kan ”S” associeras med Statsbygg, ”I” med information, ”M” med modell, ”B” med byggnad / byggnad och ”A” med anläggning.

SIMBA kommer att användas som namnet på alla Statsbyggs BIM-krav med vägledning från 2019 och senare, som baseras på en betydande del av maskinvaliderbara kravuppsättningar, där man kan använda öppna standarder för att validera byggnadsinformationsmodeller (BIM) mot uttryckta kravuppsättningar . Som öppna standarder, om inte annat anges, kommer IFC att användas för att BIM själv ska valideras av maskinen, mvdXML för den uppsättning krav som ska valideras mot och BCF för att rapportera avvikelser mellan krav och modell.

Till referens

Typning som komplement till klassning

Projektet kommer att ta fram typkoder för arkitekter och konstruktörer till den detaljeringsgrad som behövs för att entydigt kunna utbyta typer under projektering och för överlämning till produktion.

Till referens

SS 32202:2011 Byggritningar – Beteckningar och förkortningar

Denna standard anger beteckningar och vissa vanliga förkortningar samt storheter som används på byggritningar och därtill hörande handlingar.

Till referens

SS 32271:2016 Byggritningar – Ritningsnumrering

Standarden redovisar principer och koder för numrering av ritningar som används i bygg- och förvaltningsprocesserna. Den omfattar ritningar för husbyggnader med tillhörande installationer, inredning och utrustning samt markarbeten. Standardens ramverk ger även utrymme för tillämpning inom anläggningsområdet.

Till referens

SS-EN 13306:2017 Underhåll – Terminologi

Denna europastandard specificerar allmänna termer och definitioner för underhållsteknik, underhållsadministration och underhållsledning. Standarden utgör en grund till livscykelprocessen i Riktlinjerna.

Till referens

SS-EN 15978:2011 Hållbarhet hos byggnadsverk – Värdering av byggnaders miljöprestanda – Beräkningsmetod

Denna europeiska standard specificerar beräkningsmetoden, baserad på livscykelbedömning (LCA) och annan kvantifierad miljöinformation, för att bedöma en byggnads miljöprestanda och ger verktyg att rapportera och kommunicera resultatet av bedömningen. Standarden är tillämpbar på nya och befintliga byggnader och renoveringsprojekt.

Till referens

SS-EN 16310:2013 Engineering services – Terminology to describe engineering services for buildings, infrastructure and industrial facilities

Denna europeiska standard innehåller en ordlista med termer som kan bidra till villkoren för fri konkurrens och lika konkurrensvillkor för ingenjörstjänster (inklusive arkitekter) i Europa vid byggande av byggnader, infrastruktur och industrianläggningar. Terminologin i denna europeiska standard syftar till att underlätta samarbetet mellan sektorer och mellan länder inom teknikområdet.

Till referens

SS-EN 17412-1:2020 Byggnadsinformationsmodellering – Nivåer för informationsbehov – Begrepp och principer

Standarden ger en övergripande beskrivning av begrepp och principer för definition av informationsbehov.

Till referens

SS-EN 81346-1:2010 Struktureringsprinciper och referensbeteckningar – Del 1: Grundläggande regler

Standarden beskriver principer för referensbeteckningar. ISO 81346-serien är samma standard om ligger grund till CoClass.

Till referens

SS-EN ISO 19650-1:2019 Strukturering av information om byggd miljö – Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering – Del 1: Begrepp och principer (ISO 19650-1:2018)

Standarden beskriver begrepp och principer för informationshantering för projektgenomförande och tillgångsförvaltning. Standarden kan tillämpas på hela livscykeln för den byggda miljön. ISO 19650 består av ett flertal delar.

I standarden identifieras bland annat begreppet projektinformationsmodell och tillgångsinformationsmodell, samt Common Data Environment (CDE). Dessa begrepp och den bakomliggande standarden används allt mer internationellt, men har även börjat användas i Sverige och är således en av utgångspunkter för Riktlinjerna.

Till referens

SS-ISO 21500:2012 Vägledning för projektledning – Begrepp och processer (ISO 21500:2012, IDT)

Standarden ger en övergripande beskrivning av begrepp och processer som anses bilda god praxis inom projektledning.

Till referens

SS-ISO 55000:2014 Ledningssystem för tillgångar – Översikt, principer och terminologi (ISO 55000:2014, Corrected version 2014-03-15, IDT)

Denna internationella standard ger en översikt över förvaltning av tillgångar, principer och terminologi, och de förväntade fördelarna med att införa ledningssystem för tillgångar.

Denna internationella standard kan tillämpas på alla typer av tillgångar och organisationer, oberoende av typ och storlek och är avsedd att användas för förvaltning av fysiska tillgångar i synnerhet.

ISO 55000 består av flera delar som tillsammans utgör ett ledningssystem för förvaltning av tillgångar.

Till referens

SS-EN ISO 23386:2020 Byggnadsinformationsmodellering och andra digitala processer i byggande

Denna standard fastställer reglerna för att definiera egenskaper som används i byggnader och en metod för att skapa och underhålla dem, för en säker och sömlös digital delning bland intressenter efter en BIM-process.

Till referens

SS-EN ISO 23387:2020 Byggnadsinformationsmodellering (BIM) – Datamallar för byggobjekt använda under livscykeln för en byggd tillgång

Detta dokument beskriver principerna och strukturen för data mallar för konstruktionsobjekt. Den är utvecklad för att stödja digitala processer som använder maskinläsbara format med användning av en standarddatastruktur för att utbyta information om alla typer av konstruktionsobjekt, t.ex. produkt, system, montering, utrymme, byggnad etc., som används vid start, brief, design, produktion, drift och rivning av anläggningar.

Till referens

Statsbygg BIM-krav och BIM-manual (Norge)

Statsbygg i Norge har sedan 2011 haft krav på BIM. Statsbygg har utvecklat ett flertal kravdokument och manualer, varav vissa är översatta till engelska.

Arbete pågår med en omfattande omarbetning av BIM-krav och -manualen. Resultat publiceras under 2021. Fram tills dess gäller Statsbyggs nuvarande BIM-krav som baserat på tillämpning av IFC.

Anvisningarna innehåller bland annat modelleringsanvisningar, leveransspecifikationer och tillämpningsanvisningar för bland annat modellsamordning.

Till referens

Stockholm Stads Öppna Data

Läs om de datamängder och tjänster som hittats och utvärdera om de passar din användning

Hämta data eller adresser till tjänster för att koppla upp dig. Eller notera kontaktuppgifter för att få fördjupad information

Till referens

Svanen Miljömärkning

1989 skapades det nordiska miljömärket Svanen. Syftet var att göra det enkelt för konsumenter att hitta miljöanpassade produkter och för företag att producera dem.

Till referens

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar vi för ett samhälle som gynnar både människor och miljö. Med oss har vi experter, företag och organisationer från hela landet som alla arbetar med samma mål.

Till referens

Sweden Green Building Council Certifieringar

Certifieringar säkerställer att hållbarhetsfrågorna blir belysta i hela arbetsprocessen. De ger möjlighet till gröna lån och finansiering och är en tydlig kvalitetssäkring av era projekt. Ni bygger förtroende för ert varumärke och ökar samtidigt efterfrågan från hyresgäster och investerare. En vinst för er, samhället och miljön.

Till referens

Transperant Underground STructures

TRUST är ett FoU-projekt om underjordisk byggnad, baserat på ett nära samarbete mellan alla ingenjörshögskolor i Sverige, FoU-anläggningar vid Trafikverket och specialister inom branschen.

Till referens

Information Management according to BS EN ISO 19650

UK BIM Alliance med BSI och CDBB utvecklar vägledning för att stödja individer och organisationer i Storbritannien att förstå de grundläggande principerna för byggnadsinformationsmodellering enligt ISO 19650 del 1 och 2. ISO 19650-serien utvecklas över tid och dessa två första delar ersätter BS 1192: 2007 och PAS 1192-2: 2013.

Till referens

Upphandling och Produktion via Modell

SBUF beskriver att allt fler projekt använder 3D-modeller med information om byggnader med sina installationssystem. Informationen kan återanvändas och förädlas i flera led. Detta kräver helhetssyn och samverkan mellan byggherre, projektledare, projektörer, byggare, installatörer och programvaruleverantörer.

Rapporten ger beskrivningar och handlingar med mallar som ger en en helhetsbild av smmanhanget mellan projektering, kalkyl och produktion. Samt ger beskrivningar av informationshanteringen i dessa aktiviteter. Samt mallar som agerar stöd till arbetet i byggprojekt.

Till referens

Virtuella installationer

Installatörsföretagen har med stöd från bland annat SBUF tagit fram informations- och stödmaterial för tillämpning av BIM för installationer. Materialet innehåller bland annat en CAD/BIM-manual, detaljerade leveransspecifikationer, rapporter och filmer.

Till referens

Vägledning till ISO 19650 om BIM och strukturering av information

EFCA har tagit fram en vägledning till ISO 19650 om BIM och strukturering av information, ”BIM and ISO 19650 from a project management perspective”.

Vägledningen vänder sig till tekniska konsulter för att ge en introduktion till den aktuella standarden.

EFCA är den europeiska organisationen för teknikkonsulter – the European Federation of Engineering Consultancy Associations. Innovationsföretagen är medlemmar i EFCA.

Vägledningen är tillgänglig genom Innovationsföretagen.

Till referens

World Wide Web Consortium

Semantiska webben är ett begrepp myntat av World Wide Web Consortiums (W3C) chef Tim Berners-Lee, som också är skapare av världswebben (WWW). Begreppet beskriver metoder och teknik för att möjliggöra för maskiner att förstå innebörden eller ”semantiken” i informationen på webben.

Den ursprungliga visionen var att tillgången på maskinläsbara metadata skulle möjliggöra för automatiska agenter och annan programvara att ansluta till internet på ett mer intelligent sätt.

Till ÖversiktTill Semantic Sensor Network OntologyTill Web of Things

Överlämning av byggprojekt

Denna publikation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) innehåller anvisningar för att hantera överlämningen av projektresultat mellan en projektorganisation och en tillgångsförvaltningsorganisation på ett bra sätt. Publikationen riktar sig till offentliga fastighetsorganisationer, men är även relevant privata fastighetsorganisationer. Principerna går att tillämpa för byggnader och anläggningar.

Till referens

Öppna Data

Lantmäteriet tillhandahåller ett antal kartprodukter och annan geografisk information som öppna geodata. Dessa produkter är avgiftsfria och får användas och publiceras fritt.

Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster). Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data – även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Till referens