1. Hem
 2. /
 3. Fastställda riktlinjer
 4. /
 5. Informationskrav
 6. /
 7. Organisationens informationskrav

Organisationens informationskrav

Strukturerad, effektiv och säker hantering av information är en förutsättning för organisationens verksamhet. Organisationens informationskrav utgör grunden för projekt- och tillgångsinformationskrav, samt för informationsleveranskrav.

Drivkrafter

Det finns ett antal megatrender som påverkar alla aktörer verksamma inom samhällbyggnadssektorn. Dessa trender får sitt nedslag i organisationernas externa och interna drivkrafter och är därmed underlag till organisationens informationskrav.

Digitalisering

Analog information och analoga processer konverteras till digital information och digitala processer. Digitalisering har blivit ett sammanfattande begrepp för denna transformation, men det nämns i många sammanhang ihop med begrepp såsom automatisering, big data och artificiell intelligens.

I samhällsbyggnadssektorn växer det fram digitala representationer av den byggda miljön i form av informationsmodeller och datakällor som sträcker sig från nationell och stadsnivå till områden och enskilda byggnadsverk och dess ingående byggdelar. Informationsmodellerna kan innehålla också givare som ger input till drift- och underhållsplattformar. Man har då nått en nivå av representation som kan benämnas digital tvilling: en modell som reagerar på omvärlden och som styr den fysiska byggnaden eller anläggningen. Informationsmängderna är enorma och öppnar upp för en rad effektiviseringar och olika grader av automatisering.

Det finns redan många exempel och antalet tillämpningar av digital information, och den kommer att stiga kraftigt framöver, med 5G-nätet som möjliggörare. Exempel som kan nämnas är nyttjande av sensordata för planering av förutsägbart underhåll; maskininlärning för driftoptimering av ventilationssystem; autonoma transporter till, från och på arbetsplatser; och optimering av planprocessen med hjälp av stordataanalyser.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågor är centrala i vårt samhälle. Samhällsbyggnadssektorn har en särskild stor andel i frågorna på grund av den stora belastningen i form av den byggda miljön bestående av byggnader och anläggningar.

Både statliga och kommunala myndigheter ställer allt högre krav på rapportering av olika hållbarhetsredovisningar, energiprestanda, transporter, livscykelanalyser, materialanvändning med mera.

Hållbarhetsfrågor är viktiga också för de som äger, förvaltar och brukar byggnader och anläggningar. Detta ger upphov till ett stort behov av information, ger förutsättningar för projekt, och behov av olika anpassningar av befintliga tillgångar.

Ändrade affärsmodeller

Den digitala informationshanteringen är även en stark drivkraft för utveckling av nya affärsmodeller och services. Här kan begrepp som delnings- och serviceekonomin nämnas. Uthyrning av vissa lokaler sker exempelvis utifrån aktuella behov hos en hyresgäst istället för ett fast antal kvadratmeter.

Ett annat exempel är drift och underhåll av byggnader, anläggningar eller enskilda system och komponenter. Leverantörer åtar sig ett helhetsåtagande och säkerställer exempelvis en pumpfunktion i ett reningsverk som en tjänst inklusive driften, underhåll, reservdelshållning, mm.

Ytterligare en drivkraft för ändrade affärsmodeller och digitalisering är Covid-19 som har accelererat många trender enligt ovan. Behov av tillgång till digital information om projekt- och tillgångsförvaltningsprocesser av byggnader och anläggningar har blivit mycket betydelsefull på kort sikt. Det har ändrat vårt förhållande till digital information och digital interaktion med byggnader och anläggningar och vår digitala interaktion med aktörer inom projekt och tillgångsförvaltningsorganisationer.

Exempel på organisatoriska mål

Exempel på organisationers mål för en byggnads- eller anläggningsägare som har en direkt relation till informationskrav är:

 • Vara klimatneutralt och energipositivt år 2035.
 • Vara ett av Sveriges fem mest effektiva tillgångsförvaltare år 2030.
 • Inga oplanerade driftstörningar för kunder år 2030.
 • Information om samtliga byggnader och anläggningar ska vara relevant, riktig, digitalt tillgängligt, säker och spårbar.

Klimatmålet innehåller exempelvis bestämmelser kring klimatneutral drift av byggnader och anläggningar, eller kring klimatneutral projektgenomförande. För att uppnå dessa mål krävs planering, åtgärder och uppföljning. Alla dessa utgör underlag till informationskrav, och är i sin tur underlag till tillgångsinformationskrav och därmed också till projektinformationskrav.

Kategorier

Organisationens informationskrav kan delas in i ett antal kategorier:

 • digitalisering och effektivitet i projekt- och tillgångsförvaltningen
 • hållbarhet
 • kundens, brukarens och investerares krav på information
 • information till avtal och transaktioner
 • säkerhet
 • relationer med kunder, leverantörer och medarbetare.

Rekommendation

Organisationens interna och externa drivkrafter ska vara utgångspunkten för definition av krav på informationshantering. Frågorna är mångfacetterade och innehåller aspekter såsom effektivisering, transaktioner, varumärke, säkerhet och hållbarhet.

 • Informationskrav ska definieras utifrån ett livscykelperspektiv och ska kunna appliceras på den egna organisationen, men även i relation med kunder, brukare och/eller leverantörer.
 • Där möjligt och relevant ska standarder vara utgångspunkt för definition av informationskrav.
 • Krav på specifika eller proprietära system, format eller andra lösningar ska undvikas.
 • Krav på traditionell dokumentation bör bytas ut i förmån av krav på informationsmodeller.

Dela sidan