Syfte

Syftet med Nationella Riktlinjer (Riktlinjerna) är att förenkla, effektivisera och harmonisera kravställningen och hanteringen av digital information för byggd miljö. Riktlinjerna är gjorda för de som ställer krav på digital information och för de som berörs av kraven.

Nyttan med gemensamma krav och anvisningar

En effektiv informationshantering inom projektering, byggande och förvaltning förutsätter ordning och reda ner på många detaljer. Det finns ett antal standarder som underlättar processerna och det gäller att ha konsekventa begrepp och koder för olika tillämpningar. Arbetet i alla delar av processerna, från tidig planering, via projektering och byggande och till långsiktig förvaltning underlättas av konsekvens och ”standardiserad ordning och reda”.

För organisationer som genomför många projekt är det ett stort arbete att internt ta fram rutiner och anvisningar som alla leverantörer ska följa. Om varje stor aktör tar fram sina egna krav och anvisningar missas möjligheten att effektivisera i alla led, eftersom leverantörer som konsulter och entreprenörer då måste anpassa sig till olika krav och anvisningar i olika projekt.

För effektiv hantering i alla led är gemensamma krav och anvisningar därför av största vikt. Nationella riktlinjer är framtagna för att ge sådana gemensamma krav och anvisningar. De ansluter till fastställda standarder och vedertagen praxis. De kommer att förvaltas och vidareutvecklas efter hand som nya standarder fastställs och nya erfarenheter erhålls.

Nationella Riktlinjer förenklar och effektiviserar dagens informationshantering med dokument och modeller, men möjliggör även morgondagens informationshantering med hjälp av gemensamma databaser och objektshantering.

Handbok och digital plattform

Nationella Riktlinjer är inte bara handbok, men även en digital och smart plattform som syftar till att passa dagens och morgondagens informationshantering genom webbplatser, appar, m.m.

Utveckling av standarder, handböcker, verktyg och digitalisering pågår ständigt och Nationella Riktlinjer syftar till att utgöra ett stöd i att tillämpa relevanta och aktuella delar av standarder och handböcker, kombinerat med best practice från branschen.

Riktlinjer innehåller många praktiska råd, verktyg och exempel som syftar till att guida och förenkla för dess användare.

Dela sidan