Organisation

Beroende på organisation och livscykelskede behövs det olika organisatoriska roller som har ansvar för informationshanteringen.

Principer

För varje informationsleverans ska det identifieras en beställare och en utförare. Samtliga aktörer som hanterar information i livscykeln av byggnader eller anläggningar ska följa uppsatta riktlinjer för informationshantering. Det är med andra ord inte enbart en uppgift för en informationssamordnare.

Vid användning av en informationsmängd ansvarar den som använder informationen för att säkerställa att informationsmängder är kompletta och korrekta utifrån gällande informationskrav.

Vid leverans av informationsmängder ansvarar utförare för att säkerställa att informationsmängder är kompletta och korrekta utifrån gällande informationskrav.

En beställare ska ställa krav på ansvariga för informationshantering i informationsleveransprocessen och dokumentera dessa. Sådana krav kan exempelvis vara del av en entreprenadupphandling.

Informationsägarskap och -säkerhet i projekt- och tillgångsförvaltningsorganisationen måste vara tydligt definierade.

Roller

För livscykelinformationsprocessen, eller specifika delar av den, ska en beställaren tillsätta en informationsstrateg som definierar och verifierar informationskraven. Rollen ansvarar för upprättande och implementering av en informationsstrategi och organisatoriska informationskrav som beskriver hur information i en organisation eller projekt ska hanteras.

Tillämpning av informationskrav för tillgångsinformationsmodellen eller projektinformationsmodellen bör ske med olika specialiserade organisatoriska roller.

I en projektorganisation ska en informationssamordnare utses. En informationssamordnare har typiskt ansvar för modellsamordning, leveransspecifikationer, gemensam datamiljö, m.m. Rollen definieras i dagsläget vanligen som en BIM-samordnare, modellsamordnare eller datasamordnare.

Varje leverantör av information ska utse en informationsansvarig som ansvarar för att informationsleveranskrav följs.

En tillgångsförvaltare ska, utöver en informationsstrateg, utse informationsägare, informationsförvaltare och informationsadministratörer

Informationssäkerhet ska beaktas i samtliga roller och en informationssäkerhetsansvarig ska utses i varje organisation.

Gränsdragning, ansvar och samordning

Det ska upprättas en gränsdragningslista eller -matris som uttrycker vilken part som har ansvaret för redovisning av informationsmängder och vilken part som ska bidra med information.

Ansvar för den tekniska samordningen av exempelvis håltagningar för installationer eller samordning av installationer i undertak ska inte blandas samman med ansvar för informationssamordning.

Gransknings- och godkännandeprocessen av informationsmängder utgör en viktig process i den övergripande livscykelinformationsprocessen. Precis som med ansvaret för teknisk samordning ska ansvar för granskning och godkännande inte blandas samman med ansvar för informationssamordning. Den tekniska samordningsprocessen och granskning- och godkännandeprocessen är dock exempel på processer som ska integreras informationssamordningsprocessen.

Arbetssätt

Ett digitalt och informationsmodellbaserat arbetssätt möjliggör nya arbetssätt och nya processer med nya roller som exempelvis är mer integrerade jämfört med traditionella processer. Exempel på arbetssätt är virtual design and construction (VDC), integrated concurrent engineering (ICE), och integrated project delivery (IPD).

Dela sidan