1. Hem
  2. /
  3. Innehåll
  4. /
  5. Processer
  6. /
  7. Livscykelprocess

Livscykelprocess

Alla delar av den byggda miljön har en livscykel som startar med en idé och avslutas med att den tas ur bruk, rivs och återvinns. Många intressenter är inblandade under denna period, som kan variera stort i tid, från dagar till sekel. Av praktiska skäl kan det vara klokt att dela in livscykeln i ett antal steg, med målet att entydigt kunna beskriva relationer mellan aktörer och vilka leveranser som förväntas.

Det finns många varianter av skedesindelningen av bygg- och förvaltningsprocessen, men alla liknar i grunden varandra. I Bygghandlingar 90 Del 1 beskrevs stegen mycket generiskt som utredning, produkt­bestämning, produktframställning och produktanvändning. En sådan beskrivning skulle kunna appliceras på vilken produkt som helst.

Nedan beskrivs en detaljerad nedbrytning av processen, inspirerad av tre internationella standarder:

  • SS-EN 13306:2017 Underhåll – Terminologi
  • SS-EN 15978:2011 Hållbarhet hos byggnadsverk – Värdering av byggnaders miljöprestanda – Beräkningsmetod
  • SS-EN 16310:2013 Engineering services – Terminology to describe engineering services for buildings, infrastructure and industrial facilities

Den primära strukturen kommer från SS-EN 16310:2013, som behandlar termer för tekniska tjänster för byggnader, infrastruktur och industri. Denna kompletteras med hållbarhetsstandarden SS-EN 15978:2011. Nedbrytningen av användningsskedet baseras delvis på terminologistandarden för underhåll SS-EN 13306:2017.

Skeden

Livscykelprocessen delas in i följande skeden, baserat på SS-EN 16310:2013.

0   Idéskede
1   Planeringsskede
2   Projekteringsskede
3   Upphandling
4   Produktionsskede
5   Användningsskede
6   Avvecklingsskede

Processen kan illustreras på följande sätt:

Skedena är numrerade, men det innebär inte att processen är strikt linjär. Det är snarare regel än undantag att man i det enskilda projektet går fram och tillbaka; till exempel kan vissa delar upphandlas och produceras tidigt, samtidigt som andra delar planeras och projekteras.

Upphandling av större eller mindre delar av det totala antalet tjänster och varor kan genomföras under hela processen.

I tabellen nedan förtecknas och definieras föreslagna skeden i byggande och förvaltning.

SkedeKodSyfteKlassdefinitionAktiviteterExempel på resultat
Idéskede0Initiativprocess där behov framträder och fastställs
Marknadsanalys0.1Marknadsundersökningdel av initiativ där (framtida) behov av en byggd tillgång identifierasmarknadsanalys, behovsanalys, strategisk orientering
Affärsanalys0.2Affärsanalysdel av initiativ där ett strukturerat beslutsunderlag utarbetas, med risker och framgångsfaktorer identifieradekostnadsöverslag, lönsamhetskalkyl, finansieringsanalys
Planeringsskede Programskede1Planeringprocess som syftar till att inventera behov och förutsättningar och formulera krav för ett byggresultatutredning, kalkylering, miljöplanering, riskhantering, tidsplanering
Projektstart1.1Projektstartdel av planering där den övergripande omfattningen definieras och behoven analyserasverksamhetsbeskrivning
Förstudie1.2Förstudiedel av planering där möjligheterna att tillfredsställa behoven undersöksåtgärdsvalsstudie, genomförbarhetsstudie, miljökonsekvensbeskrivning
Programskede1.3Programskrivningdel av planering där ambitioner, krav, önskemål, förväntningar, begränsningar och myndighetskrav identifieras, analyseras och dokumenterasprogramhandling, utrymmesprogram, byggnadsprogram, rumsfunktionsprogram, vägutredning, järnvägsutredning
Projekteringsskede2Projekteringprocess som syftar till att utarbeta och redovisa lösningar som uppfyller ställda krav för ett byggresultatutredning, kalkylering, utformning, konstruktion, textframställning, bildframställning, ritarbete, modellering, mängdning
Förslagshandlingsskede2.1Funktionsbestämningprojektering på funktionell nivåförslagshandling
Systemhandlingsskede2.2Typbestämningprojektering på övergripande konstruktiv nivåsystemhandling
Bygghandlingsskede2.3Detaljbestämningprojektering på detaljerad konstruktiv nivåbygghandling
Produktionshandlingsskede2.4Produktionsbestämningprojektering för tillverkningtillverkningshandling
Observera att upphandling – beroende på syfte och entreprenadform – kan göras när som helst under skede 1, 2, 4 och 5
Upphandlingsskede3Upphandlingprocess som syftar kontraktera leverantör av byggvara och/eller byggresultat Not: Planering, projektering, produktion, drift och underhåll åstadkommer byggresultat.anbudsförfrågan, kalkylering, anbudsgivning, värdering, accept, inköp, försäljningförfrågningsunderlag, offert, anbud, upphandlingsbeslut, avtal, ramavtal
Förfrågningsskede3.1Förfrågan och anbuddel av upphandling då förfrågan och anbud bedöms
Kontraktsskede3.2Kontraktskrivningdel av upphandling då kontrakt om inköp och/eller produktion upprättas
Produktionsskede4Produktionprocess som syftar till att framställa byggvara eller byggresultatproduktionshandling, produktionstidsplan, relationshandling, drifts- och underhållsinstruktion, skötselplan, ekonomiavstämning, slutfakturering, avslutsmöte, avslut av projekt
Varuproduktionsskede4.1Varuproduktionproduktion av byggvara
Råmaterialframställning4.11Råmaterialframställningframställning av råmaterial för byggvara Not: Motsvarar skede A1 Råmaterial i SS-EN 15978:2011
Råmaterialtransport4.12Råmaterialtransportförflyttning av råmaterial till plats för varuproduktion Not: Motsvarar skede A2 Transport i SS-EN 15978:2011lastning, lossning, transport
Varutillverkning4.13Varutillverkningvaruproduktion genom förädling av råmaterial Not: Motsvarar skede A3 tillverkning i SS-EN 15978:2011tillverkning
Varudistribution4.14Varudistributionförflyttning av byggvara till plats för byggproduktion Not: Motsvarar skede A4 Transport i SS-EN 15978:2011lastning, lossning, transport
Byggproduktionsskede4.2Byggproduktionproduktion av byggd miljö Not: Motsvarar skede A5 Byggproduktion i SS-EN 15978:2011(samtliga tekniska åtgärder)nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, renovering
Etableringsskede4.21Etablering och hjälparbetenpraktiska aktiviteter före byggproduktiontillfälliga anläggningar
Byggskede4.22Bygg-, installations- och anläggningsarbeteaktiviteter under byggproduktion
Slutskede4.23Avetablering och återställandepraktiska aktiviteter efter byggproduktionslutskede
Driftsättning4.24Driftsättningverifiering av krav ställda på byggproduktionkontroll, besiktning
Överlämnning4.25Överlämnningöverlämning av byggproduktion till användning
Godkännande4.26Godkännandemyndigheters godkännande av byggproduktionkontroll, besiktning
Användningsskede5Användningprocess som syftar till att nyttja och vidmakthålla byggresultat(samtliga tekniska åtgärder)
5.1Brukandeanvändning genom nyttjande Not: Motsvarar skede B1 Användning, B6 Energianvändning och B7 Vattenanvändning i SS-EN 15978:2011[funktionsanvändning] produktanvändning
5.2Driftanvändning genom upprätthållande av funktion Not 1: Kombination av alla tekniska, administrativa och planerande aktiviteter, annat än underhåll, som resulterar i att ett objekt används. [Källa: SS-EN 13306:2010] Not 2: I drift ingår till exempel städning, renhållning, snöröjning, temperaturreglering, ersättning av förbrukningsmaterial, smörjning, filterbyte. Not 3: Motsvarar skede B1 Användning i SS-EN 15978:2011skötsel[funktionsupprätthållande] rondering, tillsyn, skötsel
5.3Underhållanvändning genom återställande av funktion Not 1: Kombination av alla tekniska, administrativa och planerande aktiviteter under livscykeln för ett objekt som syftar till att bibehålla det i, eller återställa det till, ett tillstånd som gör att det kan utföra sin erforderliga funktion. [Källa: SS-EN 13306:2010] Not 2: Motsvarar skede B2 Underhåll, B3 Reparation, B4 Utbyte och B5 Renovering i SS-EN 15978:2011[funktionsåterställande] reparation, renovering
5.31Förebyggande underhållunderhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion Not: Motsvarar 7.1 Förebyggande underhåll, 7.2 Förutbestämt underhåll, 7.3 Tillståndsbaserat underhåll, 7.4 Förutsägbart underhåll och 7.8 Schemalagt underhåll i SS-EN 15978:2011planerat underhåll, förutbestämt underhåll, förutsägbart underhåll, schemalagt underhåll
5.32Avhjälpande underhållunderhåll som genomförs efter det att ett funktionsfel upptäckts och med avsikt att få en enhet i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion Not: Motsvarar 7.5 Avhjälpande underhåll, 7.6 Uppskjutet avhjälpande underhåll och 7.7 Akut avhjälpande underhåll i SS-EN 15978:2011reparation, lagning
Avvecklingsskede Slutskede6Avvecklingprocess som syftar till att omhänderta byggresultat som inte längre ska användas
6.1Demontering och rivningavveckling genom borttagande Not: Motsvarar skede C1 Rivning i SS-EN 15978:2011
6.11Demonteringavveckling genom demontering
6.12Rivningavveckling genom rivning
6.2Avfallstransportavveckling genom förflyttning av restprodukt till annan plats Not: Motsvarar skede C2 Avfallstransport i SS-EN 15978:2011
6.3Avfallshanteringavveckling genom bedömning av restproduktens användbarhet Not: Motsvarar skede C3 Avfallshantering i SS-EN 15978:2011källsortering
6.4Sluthanteringavveckling genom återanvändning (återbruk), återutnyttjande, återvinning eller deponi av restprodukt Not: Motsvarar skede C4 Sluthantering i SS-EN 15978:2011

Dela sidan

Om processen

Titel: Livscykelprocess
Författare: Klas Eckerberg
Publicerad: 2020-12-01
Senast reviderad: -
Version: 1.0.0
Klassifikation: Oberoende
Byggnadsverk: Oberoende
Dokument/Objekt: Oberoende
Tillämpbarhet: 3 - Anvisning eller riktlinje som grund till konkret krav eller metod.
Pakettillhörighet: